Sledovatelnost produktů: Expertní skupina EU doporučuje standardy GS1

Přijetí standardů GS1 v rámci globálního dodavatelského řetězce podle EU představuje nejlepší způsob ke zlepšení sledovatelnosti, rychlejšímu stažení problematických produktů z trhu a zvýšení bezpečnosti spotřebitelů.

Expertní skupina pro sledovatelnost produktů při Evropské unii doporučila přijetí globálních standardů Systému GS1 jako nejvhodnější, praxí ověřený nástroj pro zlepšení sledovatelnosti.

Mezinárodní standardizační organizace ISO definuje pojem sledovatelnost jako ”schopnost zpětné identifikace vzniku konkrétní položky, její aplikace a místa výskytu v logistickém řetězci.“

Snaha evropských států vytvořit pravidla pro povinné zajištění sledovatelnosti sílila s rostoucím teritoriálním přesahem dodavatelských řetězců a s jejich stále větší komplexností. A především – se stále větším výskytem problematických produktů.

Kauzy typu dioxinová aféra se nesmí opakovat!

Zlomovým bodem byla tzv. dioxinová aféra, která vypukla v Belgii. V roce 1999 se neznámým způsobem dostal motorový olej z vyřazených automobilů určený k ekologické likvidaci do tanku s uskladněným rostlinným olejem. Z kontaminované suroviny byl vyroben ztužený tuk pro výrobce krmiv a dodán do cca 1600 výkrmen v Beneluxu, Francii a Německu. Následně byla zjištěna onemocnění drůbeže a snížená kvalita vajec. Všechna belgická vejce a drůbeží produkty byly plošně staženy z trhu. Veškerý export uvedených výrobků byl zastaven. Uzavřeny byly čtyři velké závody na výrobu krmiv; tři z nich pravděpodobně nikdy nevyrobily žádné kontaminované krmivo. Evropská komise odhadla celkové ekonomické ztráty přímo související s dioxinovou aférou na 1,5 mld. eur.
Belgická vláda nebyla schopna identifikovat všechny výrobce, kterým bylo dodáno cca 80 t kontaminovaných krmiv. Okolní státy proto označily všechny belgické výrobky jako nebezpečné, stáhly veškeré dovezené potraviny z Belgie z vlastního trhu a odmítly jakýkoli další dovoz. USA a další země uvalily na evropské zboží po omezenou dobu plošný importní zákaz.

Důvody dioxinové aféry byly nasnadě: Jen několik společností uchovávalo data o výrobcích, ingrediencích a surovinách. Firmy jen výjimečně uchovávaly informace o šarži, datu výroby apod. Za těchto podmínek byla jakákoli forma řízeného stažení výrobků nemožná, neboť nelze průkazně oddělit produkci kontaminovanou a nezávadnou.

EU: povinnost zajištění systému sledovatelnosti podél celého logistického řetězce

V reakci na dioxinovou aféru bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 178/2002 ze dne 28.1.2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Regulace se soustředí na povinnost zajištění systému sledovatelnosti podél celého logistického řetězce potravinářských výrobků, která zahrnuje i výrobky importované do EU a ukládá informační povinnost. Direktiva neurčila způsob a metody k naplnění legislativní povinnosti. Počátkem letošního roku však EU jako vhodný nástroj k zajištění sledovatelnosti doporučila globální standardy Systému GS1.

Expertní skupina pro sledovatelnost (EU Product Traceability Expert Group) byla založena Evropskou komisí v r. 2011 s cílem řešení otázek sledovatelnosti a bezpečnosti produktů. Patnáctičlenný orgán v lednu letošního roku konstatoval, že ”Standardy GS1 jsou globálně masivně využívány pro identifikaci produktů, sběr a sdílení dat. Funkční systém sledovatelnosti založený na sdílení spolehlivých informací není možný bez standardizovaného systému automatického zpracování dat.” Nezbytnou podmínkou je využití společného, všem srozumitelného globálního jazyka – Systému GS1. Dokument uzavírá doporučení adopce globálních standardů Systému GS1, jako nejvhodnější, praxí ověřený nástroj pro zlepšení sledovatelnosti, zajištění rychlejšího stahování defektních výrobků z trhu (tzv. “recall”). Expertní komise ocenila pozitivní dopad využívání Systému GS1 na evropský systém RAPEX (Rapid Alert System) zajišťující snazší a přesnější identifikace nebezpečných produktů na trhu.

GS1 GTS (Global Traceability Standard – globální standard pro sledovatelnost)

GS1-GTS je založen na již existujících obchodních praktikách. Využívá existující globální standardy, je kompatibilní s příslušnou legislativou. Sledovatelnost na bázi GS1-GTS je podnikový proces nezávislý na volbě použitých technologií. GS1 GTS je univerzální, multioborový standard, vhodný pro všechny zúčastněné strany v rámci logistického řetězce.

Odpovídá široce využívaným kvalitativním standardům:

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),
  • BRC (British Retail Consorcium),
  • IFS (International Food Standard),
  • SQF (Safe Quality Food).
Přínosy pro průmysl, spotřebitele i kontrolní orgány

Přijetí standardů pro sledovatelnost bylo jedním z několika doporučení, uvedených ve zprávě, kterou expertní skupina při EU publikovala po dvou letech diskusí vedených napříč celým odvětvím. Tato doporučení se zaměřují na přínosy nejen pro průmysl a spotřebitele, ale také pro kontrolní orgány sledující dodržování legislativních požadavků za účelem ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.
“Dodavatelské řetězce překlenují celou planetu a dále expandují. Spotřebitelé současně nakupují stále více produktů přes internet. Tyto dva trendy jsou příčinou stále větší náročnosti zajištění sledovatelnosti výrobků,“ upozornila Maija Laurila z Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele při Evropské komisi (DG SANCO) a předsedkyně unijní expertní skupiny pro otázky sledovatelnosti. „Schopnost efektivně sledovat produkty pomáhá zajistit jednoznačnou identifikaci nebezpečných výrobků a jejich rychlé stažení z trhu.“
K účasti v expertní skupině byla přizvána globální standardizační organizace GS1, aby zajišťovala neutrální výzkumnou činnost a podporovala práci skupiny.

Zpráva vydaná expertní skupinou obsahuje následující doporučení :

  • Hospodářských subjektům (výrobcům, obchodníkům) skupina doporučuje označování spotřebního zboží strojově čitelnými standardními dentifikačními kódy produktů a zavádění automatických systémů pro sledování produktů na bázi globálních standardů ISO a GS1.
  • Kontrolním institucím sledujícím dodržování legislativních požadavků skupina doporučuje zařazení problematiky čárových kódů do odborné přípravy, provádění hodnocení sledovatelnosti ve spolupráci se soukromými subjekty stejně jako rozvoj osvědčených postupů pro sběr informací o nebezpečných výrobcích, které překročí hranice EU.
  • Z hlediska spotřebitelů skupina navrhuje usilovat o zvýšení povědomí o významu identifikace produktů. Další doporučení se týká osvěty mezi spotřebiteli, aby aktivně upozorňovali kontrolní orgány na podezřelé nebo potenciálně nebezpečné výrobky.
Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Mikuláš Černý, 739458918, cernym@gs1cz.org

www.gs1cz.org