Nařízení EU 1169/2011 o poskytování informacím spotřebitelům aneb Informace o výrobcích v digitálním věku

Přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 a připravovaná novela zákona o potravinách dává nový rozměr diskusím ohledně sdílení dat, datové kvalitě a synchronizaci kmenových dat podle globálních standardů celosvětové neziskové standardizační organizace GS1. Efektivní sdílení kvalitních kmenových dat je klíčovým aspektem obchodní komunikace v rámci každého logistického řetězce. Využívání synchronizovaných kmenových dat přináší vysokou úroveň kvality dat, snížení nákladů i rychlejší zavádění nových produktů na trh. GS1 GDSN® je systém, který propojuje obchodní partnery prostřednictvím certifikovaných datových katalogů. Kmenová data jsou dostupná napříč sítí těchto katalogů díky globálnímu registru.

Nová legislativní úprava, která začne být používána od prosince roku 2014, s sebou nese zvýšené nároky na poskytování informací o potravinářských výrobcích konečnému spotřebiteli. Ty se odrazí i v nových požadavcích na výměnu dat ve vztahu B2C v digitálním prostředí.

Absence procesů pro sdílení informací o výrobcích pro konečné spotřebitele napříč dodavatelskými řetězci

„Poskytování informací o potravinách usiluje o vysokou úroveň ochrany zdraví a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, který konečnému spotřebiteli umožní informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití se zvláštním ohledem na zdravotní, hospodářská, environmentální, sociální a etická hlediska,“ dočteme se v části Obecné cíle v textu Nařízení EP a Rady EU č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Jaké dopady pak nová legislativa přinese jednotlivým subjektům spolupracujícím v rámci dodavatelských řetězců?

Pro kmenová data v podobě obchodních a logistických údajů jsou procesy pro zalistování zboží již nastaveny a využívány. Procesy pro sdílení informací o výrobcích pro konečné spotřebitele (tedy B2C dat) napříč dodavatelskými řetězci však prakticky nejsou k dispozici. A co více, většina firem nemá související postupy a procesy nastavené ani interně.

Potenciál využití B2C informací je přitom obrovský. Vyžaduje však kompletní změnu pohledu na práci s těmito informacemi ve smyslu pochopení, jak tyto informace mohou ovlivnit rozhodování zákazníka ke koupi, posílit loajalitu ke značce, odlišit se od konkurence.

Příležitost zabezpečit hodnověrnost a kvalitu dat

Bylo by určitě dobře, kdyby chystané změny jednotliví účastníci trhu vnímali jako příležitost. Šanci, jak dát do pořádku kmenová data v plném rozsahu, jak nastavit komunikační kanály pro sdílení těchto dat, jak zabezpečit jejich hodnověrnost a kvalitu. Pokud výrobci, obchodníci a další subjekty nebudou dostatečně aktivní, vyřeší to za ně k jejich nelibosti sami zákazníci – v rámci sociálních sítí. Jak moc se tento nový svět liší od toho současného, si můžeme ukázat na příkladu digitálního regálu.

Představme si běžný každodenní obrázek. Zákazník stojí před regálem se zbožím a snaží se najít správný výrobek. Pokud chce získat více informací o konkrétním produktu, v podstatě jediným zdrojem informací je pro něj to, co mu výrobce poskytne na obalu. Jak velký rozdíl pak nastává v situaci, kdy stejný zákazník zadá do internetového vyhledávače požadavek na stejný výrobek! Jaká informační lavina, naprosto neuspořádaná, bez možnosti jakkoliv si cokoliv ověřit či zjistit věrohodnost údajů. Neuspořádané informace o spotřebitelských testech, domácích pokusech, nabídce obdobných výrobků za výhodné ceny, hodnocení výrobků, cenových srovnávačů, fotografií, návodů a receptů na youtube a podobně. A pouze v některých případech skutečně seriózní informace poskytnutá výrobcem. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že zákazník má o tyto informace zájem a je připraven je hledat. Proč mu je tedy nezprostředkovat pomocí autorizovaného přístupu. Například s využitím aplikací pro mobilní telefon je možné vytvořit u klasického regálu ještě ten digitální a zprostředkovat zákazníkům informace, které je zajímají.

Za obsah dat je odpovědný obchodník

Sdružení GS1 se této problematice věnuje velmi intenzivně ve své iniciativě GS1 Trusted Source of Data. V rámci pilotního projektu, který probíhal ve druhé polovině roku 2011 v celkem osmi zemích a jehož se zúčastnilo přes třicet globálních výrobních společností, byl realizován technický koncept pro sdílení informací o celkem 900 výrobcích. Na základě výsledků tohoto projektu byly navrženy další kroky a doporučený postup včetně standardů pro vzájemnou interoperabilitu datových agregátorů.

Na realizaci celého konceptu však nemusíme čekat. Začít je možné – a vzhledem k výše uvedeným legislativním požadavkům nutné – prakticky ihned. První oblastí, kde je třeba nově definovat pravidla a procesy pro sdílení dat, je skupina výrobků s proměnnou hmotností. Tedy typicky výrobky, které jsou ze strany obchodníka ještě určitým způsobem zpracovávány, či upravovány, nejčastěji krájením a balením. A hlavně – označovány etiketou s informacemi o zboží a prodejní cenou. Za obsah dat je odpovědný obchodník, pokud není schopen prokázat, že chybná data získal od dodavatele a dále nebyla pozměněna.

Další oblastí jsou projekty tzv. selfscanningu: zákazník si sám snímá zboží, které vkládá do nákupního košíku, a na pokladně jen odevzdá snímač a platbu realizuje bez nutnosti vykládat zboží na pás. V ČR byla daná služba loni zavedena v pilotním projektu v supermarketu Globus a je velmi úspěšná. Proč nedoplnit informaci o zboží – například v podobě alarmu, který zákazníka na displeji skeneru upozorní na možné alergeny v nakupovaných potravinách, či naopak umožní verifikovat informaci o původu zboží, certifikátu kvality apod.? Nutnou podmínkou ovšem je, že tyto informace budou ze strany výrobce dostupné a že obchodník je bude schopen zpracovávat a aktualizovat. Ideálně s využitím již vybudované infrastruktury pro sdílení kmenových dat pomocí standardů GS1 GDSN.

Příklad z praxe: Rakousko

V létě loňského roku proběhl v Rakousku pilotní projekt GS1 zaměřený na problematiku kvality dat pro datovou synchronizaci. Do programu Data Quality in GS1 Sync (zkráceně GS1 Sync) se zapojila řada renomovaných dodavatelů. Společným cílem bylo vyhodnocení kvality dat, optimalizace procesů v GDSN a příprava na implementaci Nařízení EC 1169/2011. Do projektu bylo zařazeno 1095 výrobků od osmnácti dodavatelů. Požadovaná kvalita dat byla potvrzena u 97 % položek.

Rakouský maloobchodní trh se na vstup Nařízení EC 1169/2011 v platnost pečlivě připravoval. K dané problematice byla založena pracovní skupina při iniciativě maloobchodníků, výrobců, logistiků a dalších důležitých subjektů zastoupených v dodavatelských řetězcích - ECR. Rakouská členská organizace GS1 vytvořila centrální B2C databázi GS1 Sync. Proběhla rozsáhlá testování v pilotních provozech. Datový katalog se osvědčil. Společně s vytvořením centrální databáze GS1 Sync byla v Rakousku připravena platforma, do které výrobce pouze jednou povinně zadává údaje a obchodníci obdrží tato data pro jejich systémy elektronickou cestou rychle a bez chyb.

Základní pilíře GDSN®

 • Standardy GS1 – každá obchodní položka je v rámci GDSN® identifikována pomocí GTIN, GLN zadavatele dat, určení cílového trhu a pomocí zařazení podle globální klasifikace produktů GPC
 • Elektronické katalogy – GS1 Czech Republic nabízí uživatelům možnost publikovat svá kmenová data pomocí GS1Datapool.cz, certifikovaného katalogu GDSN®
 • Globální registr – uchovává základní informace o všech produktech publikovaných v GDSN a zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými certifikovanými katalogy.

Přínosy GDSN® pro obchodní partnery

 • unifikace procesu zalistování a datové struktury
 • nižší náklady na správu dat
 • vysoká rychlost aktualizace a konzistentnost dat v celé hierarchii balení
 • validace dat před odesláním
 • existence jediného místa pro jednorázové zveřejnění vstupních dat
 • kontrola unikátnosti každé položky
 • nižší četnost chybových zpráv EDI
 • vyšší rychlost uvádění výrobků na trh
 • snížení objemu skladových zásob a zlepšení dostupnosti zboží
 • rychlejší a snazší propagace
 • zajištění globální viditelnosti zboží pro ostatní odběratele
 • prohloubení spolupráce mezi partnery
 • zvýšení produktivity práce zaměstnanců
 • optimalizace procesů – nákup, prodej, logistika, skladování atd.
Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Mikuláš Černý,
cernym@gs1cz.org
739458918
www.gs1cz.org