Mezinárodní laboratoř pro výzkum RFID

Kontakt: Ing. Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech Republic, bily@gs1cz.org

Praha 20.7. 2009

Dne 8.4.2009 byla za účasti vedení Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), akademických hodnostářů soulské univerzity Dongguk, korejského velvyslance, vedení automobilky Hyundai, zástupců sdružení GS1 Czech Republic, podnikatelské sféry a dalších představitelů slavnostně otevřena mezinárodní laboratoř pro výzkum a vývoj RFID technologií (IRFIDL). Laboratoř vznikla ve spolupráci s oddělením Průmyslového inženýrství na Dongguk univerzitě v Soulu, kde mají mnohaleté zkušenosti s RFID instalacemi v celém průmyslovém spektru, zejména pak v automobilovém průmyslu.

Činnost laboratoře bude v počáteční fázi zaměřena zejména do oblasti automobilového průmyslu, kde je velký potenciál rozšíření této technologie. Další oblastí, kde jsou již nyní směřovány první výzkumné projekty, je zdravotnictví s nezpochybnitelným přínosem technologií RFID pro zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení kvality péče a zvýšení efektivity dodavatelského řetězce. Budoucnost má i oblast aktivních RFID tagů se senzory, kde se předpokládá úzká spolupráce s ostatními výzkumnými týmy VŠB-TUO.

Důraz bude kladen na využívání standardů v oblasti RFID a tím i snadné celoevropské i celosvětové využití výsledků výzkumu a vývoje. Zejména proto je hlavním partnerem laboratoře organizace GS1 Czech Republic, jejímž prostřednictvím je laboratoř zapojena do Evropské sítě RFID-EPC laboratoří – GS1 in Europe Lab Network. Tento krok otevírá laboratoři přístup k informacím z ostatních podobných zařízení v EU a možnost certifikovat činnost a výsledky podle jejich norem a doporučení. Zástupci správní rady laboratoře jsou členy pracovních komisí projektu podporovaném Evropskou komisí RACE Network RFID a podílí se na standardizaci RFID v EU.

O společnosti GS1

GS1 Czech Republic je neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy organizace GS1 v České republice.

Sjednocená organizace GS1 je od roku 2005 prezentována jako neutrální, globální subjekt, jehož základní orientací je vývoj a implementace globálních standardů a technologií v oblasti automatické identifikace a komunikace. Základním cílem je zvýšení účinnosti, efektivity logistických, distribučních řetězců napříč průmyslovými odvětvími.

V současné době již více než 1 milion zapojených organizací, uživatelů Systému GS1, denně realizuje více jak 6 miliard transakcí v oblasti automatické identifikace s využitím čárových kódů, radiofrekvenční identifikace, ve sféře EDI komunikace formou standardních elektronických zpráv a nověji i v oblasti datové synchronizace.

GS1 je globální organizací s lokálním zastoupením ve 108 zemích světa a centrálou situovanou v Bruselu, Belgii.