Sledovatelnost: EU doporučuje standardy GS1

Přijetí standardů GS1 v rámci globálního dodavatelského řetězce podle EU představuje nejlepší způsob ke zlepšení sledovatelnosti, rychlejšímu stažení defektních produktů z trhu a zvýšení bezpečnosti spotřebitelů.

Expertní skupina pro sledovatelnost produktů při Evropské unii (EU Product Traceability Expert Group) doporučila přijetí globálních standardů Systému GS1 jako nejvhodnější, praxí ověřený nástroj pro zlepšení sledovatelnosti.

Skupina byla založena Evropskou komisí v r. 2011 s cílem řešení otázek sledovatelnosti a bezpečnosti produktů. Patnáctičlenný orgán v lednu letošního roku konstatoval, že „Standardy GS1 jsou globálně masivně využívány pro identifikaci produktů, sběr a sdílení dat. Funkční systém sledovatelnosti založený na sdílení spolehlivých informací není možný bez standardizovaného systému automatického zpracování dat.” Nezbytnou podmínkou je využití společného, všem srozumitelného globálního jazyka – Systému GS1. Dokument uzavírá doporučení adopce globálních standardů Systému GS1 pro zajištění sledovatelnosti a rychlejšího stahování defektních výrobků z trhu (tzv. “recall”). Expertní komise současně ocenila pozitivní dopad využívání Systému GS1 na evropský systém RAPEX (Rapid Alert System) zajišťující snazší a přesnější identifikaci nebezpečných produktů na trhu.

Přínosy pro průmysl, spotřebitele i kontrolní orgány

Přijetí standardů pro sledovatelnost bylo jedním z několika doporučení, uvedených ve zprávě, kterou expertní skupina při EU publikovala po dvou letech diskusí vedených napříč celým odvětvím. Tato doporučení se zaměřují na přínosy nejen pro průmysl a spotřebitele, ale také pro kontrolní orgány sledující dodržování legislativních požadavků za účelem ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.

“Dodavatelské řetězce překlenují celou planetu a dále expandují. Spotřebitelé současně nakupují stále více produktů přes internet. Tyto dva trendy jsou příčinou stále větší náročnosti zajištění sledovatelnosti výrobků,“ upozornila Maija Laurila z Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele při Evropské komisi (DG SANCO) a předsedkyně unijní expertní skupiny pro otázky sledovatelnosti. „Schopnost efektivně sledovat produkty pomáhá zajistit jednoznačnou identifikaci nebezpečných výrobků a jejich rychlé stažení z trhu.“

K účasti v expertní skupině byla přizvána globální standardizační organizace GS1, aby zajišťovala neutrální výzkumnou činnost a podporovala práci skupiny.

Zpráva vydaná expertní skupinou obsahuje následující doporučení:

  • Hospodářským subjektům (výrobcům, obchodníkům) skupina doporučuje označování spotřebního zboží strojově čitelnými standardními identifikačními kódy a zavádění automatických systémů pro sledování produktů na bázi globálních standardů ISO a GS1.
  • Kontrolním institucím sledujícím dodržování legislativních požadavků skupina doporučuje zařazení problematiky čárových kódů do odborné přípravy, provádění hodnocení sledovatelnosti ve spolupráci se soukromými subjekty stejně jako rozvoj osvědčených postupů pro sběr informací o nebezpečných výrobcích, které překročí hranice EU.
  • Z hlediska spotřebitelů skupina navrhuje usilovat o zvýšení povědomí o významu identifikace produktů. Další doporučení se týká osvěty mezi spotřebiteli, aby aktivně upozorňovali kontrolní orgány na podezřelé nebo potenciálně nebezpečné výrobky.