Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Výroční konference Česko-Slovenské iniciativy ECR se uskutečnila na začátku dubna v prostorách a s podporou společnosti Nestlé Česko. Účastníky konference přivítal Torben Emborg, CEO Nestlé Česko a spolupředsedající iniciativy ECR. Ve svém vystoupení zdůraznil potřebu širší spolupráce a připravenosti jak na straně dodavatelů, tak obchodníků.

Spolupráce se bude týkat klíčových témat, jako je postupující digitalizace a automatizace odvětví a současně problematiky udržitelnosti a ochrany klimatu. Tomáš Martoch, koordinátor iniciativy ECR, seznámil účastníky se strategickými úkoly ECR v dalším období a informoval o činnosti ECR Community a expertní skupiny ECR Shrink + OSA. Účastníci setkání, členové ECR, ale i zájemci o členství, si dále vyposlechli podrobnou prezentaci výsledků projektu OSA Barometr a společně diskutovali o dalších aktivitách ohledně dostupnosti zboží. V bloku věnovanému problematice plýtvání potravinami zástupce VŠE Praha Jiří Zeman informoval o průběhu projektu a společně se zástupci agentury GfK prezentoval možnost jeho rozšíření o realizaci měření plýtvání potravinami v domácnostech.  Společnost GfK prezentovala praktické zkušenosti z obdobného projektu v Německu. Zástupci projektových týmů informovali o stavu prací na projektech: Digitální účtenka, Lean & Green a Efektivita procesu zalistování. Závěrečný blok, který byl věnován problematice odpadů z obalů a využívání plastů, zahájila Jana Blecherová ze společnosti Nestlé Česko a seznámila účastníky s přístupem společnosti Nestlé k udržitelnosti v oblasti obalů a snižování dopadů na životní prostředí.

Činnost pracovních skupin

Pracovní skupina EDI

Hlavní témata, kterým se plánuje věnovat pracovní skupina pod vedením společností Henkel a Globus s podporou GS1 Czech Republic, zahrnují analýzu využívání zprávy INVRPT, jejího potenciálu k využití a technickou revizi. Bude rovněž dokončena revize slovníku a používané terminologie.

Pracovní skupina Benchmarking a OSA

Probíhá pravidelný sběr a vyhodnocení čtyř hlavních KPI: servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. V dubnu se v prostorách společnosti EY uskutečnil společný workshop jako navazující aktivita projektu OSA Barometr. V úvodní části prezentoval Ladislav Csengeri ze společnosti GfK pohled spotřebitele na problematiku vyprodaného zboží a možnosti spolupráce při realizaci průzkumu dané problematiky. Závěrečný blok byl vyhrazen technickým řešením a inovacím. Zástupci společnosti EY prezentovali řešení na principu tzv. chytrého regálu s možností získávat podrobné informace o dostupnosti zboží na prodejním regálu v obchodě. Jindřich Hrnčiřík ze společnosti Coca-Cola HBC se s účastníky podělil o zkušenosti s využíváním monitoringu prostřednictvím kamer a vyhodnocováním dostupnosti zboží.

Pracovní skupina Digital Retail Transformation

Projekt Digitální účtenka – studie proveditelnosti (konkrétně daňový a právní pohled) byl revidován ze strany Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a společně byly prodiskutovány další kroky. Další fáze projektu zahrnuje definici celkového ekosystému pro digitální účtenku a návrh procesních a datových standardů. Současně budou v rámci celkového harmonogramu naplánovány klíčové aktivity týkající se návrhů změn legislativy a společné komunikace. Připravuje se pilotní projekt na straně obchodníka.

Projekty a programy ECR

Food waste

Společný projekt s Vysokou školou ekonomickou pokračuje s úkoly, které se týkají sběru a vyhodnocování dat o plýtvání potravinami. Na středoevropské konferenci věnované problematice plýtvání potravinami, kterou uspořádala společnost Tesco, byl prezentován záměr pro další fázi projektu zaměřený na vytvoření strategické spolupráce mezi dodavateli a obchodníky. Pro tento projekt bude využita metodika vytvořená orgány ECR Community Shrink & OSA a Effective Collaboration on Food Waste and Markdowns.

Lean & Green

Předání ocenění Lean & Green Awards společnosti Unilever plánujeme uskutečnit v průběhu konference LOG-IN. Intenzivně probíhá spolupráce se zapojenými univerzitami. Studenti a doktorandi mají možnost realizovat své práce v rámci praktické spolupráce s výrobními a logistickými firmami. Aktuálně řešené projekty se zabývají problematikou prodloužených souprav (tzv. road-train), využívání alternativních paliv (LPG, CNG) v nákladní automobilové dopravě, analýzou spotřeby AdBlue a dalšími tématy. V letošním a příštím roce se tento nejvýznamnější program pro udržitelnou logistiku v Evropě rozšíří na další země – Polsko, Maďarsko a Portugalsko. Více podrobností na stránkách www.lean-green.cz.

Packaging waste / Plastics footprint

Na základě konzultací s hlavními výrobci a obchodníky a s pomocí společnosti EY byly připraveny projektové záměry pro tuto problematiku. Tematicky se plánujeme věnovat pohledu spotřebitele a jeho vnímání obalů a plastů. V rámci druhé sekce se budeme věnovat oblasti spolupráce mezi dodavateli a obchodníky pro omezování obalového odpadu a možnostem přechodu na tzv. cirkulární modely. V průběhu podzimu plánujeme uskutečnit společný workshop s tématy „zákazník v době plastové“ a „Packaging (eco/circular) design“.

Informace z ECR Community

Zdroj: GS1 CR

Náplní dubnového setkání managerů ECR Community v Paříži byla témata On-Shelf--Availability a Category Management. Kromě sdílení zkušeností s problematikou OSA a OOS (out-of-stock – situace, kdy zboží není skladem) a z realizace projektů OSA Barometr v dalších zemích – Francie, Itálie, Španělsko – prezentovali zkušenosti i kolegové z ECR Columbia. Demonstrovali řešení na bázi autonomního retailového robota, který využívá technologie rozpoznání obrazů pro identifikaci produktů. Další přístup prezentovala společnost SES Imagotag s možností využití inteligentních kamer a elektronických cenovek pro identifikaci chybějících výrobků na regálu. Hlavním tématem červnového setkání ECR Community ve Vídni byla cirkulární ekonomika, kde své zkušenosti prezentovali zástupci ECR Itálie, Francie a Rakouska. Nechyběla prezentace projektu Loop: společnost Carrefour v něm testuje použití vratných zálohovaných přepravek pro dopravu zboží objednaného jejími on-line zákazníky.

Přednášející z platformy Pack-Force Austria sdružující více než dvacet obalových společností dále představili společný projekt s Vídeňskou univerzitou aplikovaných věd nazvaný Circular Packaging Design. Výsledkem spolupráce je sestava instrukcí a návodů pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci, jak implementovat recyklovatelné obaly a technologie pro druhotné využití obalových materiálů, jak optimálně sbírat, třídit a recyklovat obaly. Expertní skupina ECR Community Shrink & OSA představila výsledky studie zaměřené na problematiku vracení zboží při online nákupech a analýzu nákladovosti a rizik při těchto operacích.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.