Italské hypermarkety Iper vsadily na GS1 DataBar

Jeden z největších hráčů italského maloobchodního trhu, řetězec hypermarketů Iper, zavedl standard GS1 DataBar pro označování výrobků s proměnnou hmotností balených v prodejnách.

Cílem rozsáhlé implementace lineárních kódů GS1 DataBar bylo překonat kapacitní limity čárového kódu EAN-13, který může obsahovat pouze základní identifikaci produktu, a nabídnout lepší služby koncovému spotřebiteli.

O řetězci Iper Maloobchodní síť stoprocentně vlastněná italskými majiteli provozuje 26 hypermarketů. Je součástí skupiny Finiper, která má přibližně 9000 zaměstnanců a její obrat se pohybuje kolem 2,6 miliardy eur.

Jak zjistit skutečně prodané množství?

Etiketa na cukrářském výrobku obsahuje čárový kód GS1 DataBar Expanded s cenou, hmotností produktu a datem použitelnosti. Tato data mohou být načtena pomocí ručního skeneru nebo stacionárním snímačem na pokladně.
Zdroj: GS1 Italy

Každý obchod používá svůj vlastní systém interního označování výrobků s proměnnou hmotností, a proto samotný výrobek prodávaný v několika různých prodejních místech je opatřen tolika různými identifikačními kódy, kolik je prodejních míst v daném obchodním řetězci. Pro výpočet celkového množství každého produktu prodaného v celém řetězci je nutné provádět centralizovanou identifikaci všech kódů. Pro zjištění prodaného množství na základě hmotnosti každého produktu je nutné provádět přepočty prodejních cen (údaje shromažďované na pokladnách) na základě ceny za jeden kilogram produktu, se všemi nepřesnostmi plynoucími ze zaokrouhlování.

Centralizované a jednoznačné kódování

Symboly GS1 DataBar Expanded obsahují identifikační číslo obchodní položky GTIN, které je přiřazováno centrálně řetězcem Iper. Každé prodejní místo nově používá toto jednotné, standardní kódování. Iper tak může rychle a operativně provádět výpočty a zpracovávat statistiky prodeje jednotlivých produktů bez nutnosti mezikroku spočívajícího v rozkódování produktů.

GS1 DataBar Expanded obsahuje informaci o čisté hmotnosti produktu: načtení tohoto údaje u pokladny umožňuje řetězci Iper snadno doplňovat data a mít přehled o skutečně prodaném množství u každého produktu, a to i na základě hmotnosti.

Řešení má jméno GS1 DataBar Expanded

GS1 DataBar Expanded je moderní čárový kód, který je schopný pojmout více informací. Je ideální pro potraviny s proměnnou hmotností a položky vyžadující tisk doplňkových informací, jako jsou například datum exspirace, hmotnost a číslo šarže.

Symbolika GS1 DataBar nabízí možnost kódovat velmi mnoho informací. Řetězec Iper kóduje tato data:

 1. GTIN-14, globální číslo obchodní položky, centrálně přiřazené výrobku kódovacím střediskem Iper, a nikoli již jednotlivými prodejními místy,
 2. datum exspirace,
 3. čistou hmotnost obchodní položky,
 4. prodejní cenu výrobku,
 5. číslo šarže (partie).

Produkty s proměnnou hmotností balené v prodejních místech Iper zahrnují zhruba 17 tisíc položek; jedná se o všechny produkty spadající do kategorie čerstvých potravin:

 • maso a uzeniny
 • ryby
 • ovoce a zelenina
 • gastronomie
 • sýry
 • pečivo
 • těstoviny
 • cukrovinky

Symbolika GS1 DataBar Čárové kódy GS1 DataBar představují skupinu čárových kódů menších rozměrů. Některé z nich mohou kódovat více informací, nejen základní identifikaci GTIN. Tyto čárové kódy jsou v hojné míře používány v severoamerických supermarketech, řadu aplikací najdeme také v Evropě a Asii. Symboly GS1 DataBar jsou obvykle menší než lineární čárové kódy EAN-13 či EAN-8 a díky jejich specifickým vlastnostem je lze použít i na obtížněji označitelné produkty, např. na drobné produkty nebo čerstvé potraviny s proměnnou hmotností a položky vyžadující tisk doplňkových informací. GS1 DataBar Expanded jsou schopny kódovat více požadovaných informací, například datum exspirace (použitelnosti), hmotnost, číslo šarže apod. Tyto datové nosiče lze použít rovněž pro tisk slevových kuponů, protože jsou schopny kódovat veškeré informace nutné pro načtení u pokladny.

Zlepšování služeb koncovým spotřebitelům

Díky automatickému načítání všech pěti informací prostřednictvím GS1 DataBar Expanded bylo možné zahájit projekt zdokonalení servisu pro zákazníky v následujících oblastech:

Zamezení prodeje potravin s prošlou dobou použitelnosti 

Řešení pracuje s informací o datu minimální trvanlivosti (nebo datu použitelnosti) a zabraňuje náhodnému prodeji produktů s již prošlou dobou použitelnosti.

Plánování slevových a promočních akcí 

Usnadnění promočních akcí u produktů s blížícím se datem minimální trvanlivosti je možné díky dekódování této informace při markování položky na pokladně. Prodejna v tomto případě poskytuje slevu z prodejní ceny. Spotřebitel je tak motivován k úspoře a nákupu produktu s blížícím se datem minimální trvanlivosti. Management hypermarketu těží z možnosti snadného řízení skladovacích operací u produktů s krátkodobou trvanlivostí. Přínosem je v obou případech omezení plýtvání potravinami.

Zajištění sledovatelnosti produktů

Načtení čísla šarže na pokladně umožní sledovat cestu produktu až ke koncovému spotřebiteli a u různých produktů umožní identifikaci prodaných partií zboží a případnou svolávací kampaň v případě závadného produktu. „Implementace symboliky GS1 DataBar Expanded umožnila řetězci Iper zlepšit procesy řízení zásob. Současně zaručila vyšší bezpečnost nakupování zákazníků a umožnila sledovatelnost produktů. Ta se v současnosti stává ve stále větší míře rozhodujícím faktorem při posuzování potravinářských výrobků zákazníky,“ říká Valerio Cortese, ředitel Divize informačních systémů Iper Montebello Spa.

Požadavek na aktualizaci hardwaru a softwaru

GS1 DataBar slouží ke značení nebalených a čerstvých potravin, které jsou váženy a baleny koncovým spotřebitelem.
Zdroj: GS1 Italy

Aby byl umožněn přechod k novému typu kódování a označování pomocí nosiče GS1 DataBar, musel řetězec Iper provést nezbytné úpravy hardwaru i softwaru a zapojit do tohoto procesu různé interní i externí subjekty. Oddělení EDP (Electronic Data Processing) řetězce Iper vyvinulo SW platformu pro práci s nosičem GS1 DataBar. Prodejny byly vybaveny tiskárnami a spotřebním materiálem pro realizaci nových kódů. Pokladny byly zahrnuty do systému řízení GS1 DataBar s využitím speciálního modulu Helper, který zajišťuje vkládání globálního čísla obchodní položky GTIN a dalších informací na pokladně v případě, že skener nebude schopen načíst čárový kód GS1 DataBar.  Oddělení HACCP (analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů za účelem prevence kontaminace potravin) jak v centrále, tak v prodejních místech je odpovědné za to, že na etiketě budou uvedeny všechny informace obsažené v kódu GS1 DataBar. Někteří dodavatelé zařízení a vybavení se podíleli na návrhu formátů nových etiket a schválili nezbytné úpravy týkající se vah, skenerů (pokladních i ručních), pokladních informačních systémů a biografických údajů zaznamenávaných v informačních systémech distributora. Organizace GS1 Italy poskytla podporu pro správné definování struktury nového symbolu z hlediska vkládaných informací a použitelných rozměrů, aby byly kódy GS1 DataBar snadno čitelné a aby odpovídaly požadavkům standardu GS1.

Budoucí vývoj

GS1 DataBar je ideálním řešením i pro značení nebalených čerstvých potravin v pultovém prodeji.
Zdroj: GS1 Italy

Celý projekt byl představen v pilotním prodejním místě ve Vittuone v polovině července 2015, poslední z 26 prodejen se do systému zapojila v loňském roce. Od okamžiku, kdy se uskutečnil přechod na nový systém, nebyly v dotčených prodejních místech zaznamenány žádné výraznější problémy související se zhotovováním nových etiket a načítáním symbolu ve fázi check-out. Nový systém kódování se osvědčil jako dokonale funkční stejně jako jeho integrace se systémem založeným na symbolice EAN-13, která se používá u produktů s pevně stanovenou hmotností. Pro rozšíření sortimentu produktů označovaných kódem GS1 DataBar na výrobky balené mimo prodejní místo lze počítat se zapojením dodavatelů značkových produktů s proměnnou hmotností, kteří budou moci využít výhod spojených se samostatným označováním vlastních výrobků a se standardním označováním použitelným pro všechny zákazníky.

Případová studie vznikla ve spolupráci s GS1 Italy.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.