Čerstvé potraviny vs. značení produktů s proměnnými jednotkami

Vydání časopisu Sortiment fresh food je typický výrobou mnoha produktů, které jsou jednoznačně kvalitativně definovány interním technickým předpisem, nemohou však být deklarovány a standardně identifikovány jako kalibrované položky. Proměnnou jednotkou bývá v naprosté většině případů hmotnost, výjimečně cena produktu, tj. každý balíček konkrétního druhu sýra, masa, zeleniny atd. je odlišný originál. Jak správně postupovat při identifikaci tohoto sortimentu? Jaké jsou reálné možnosti řešení problematiky do budoucích období?

O číselníku standardizovaného zboží a služeb s proměnnými jednotkami

Číselník standardizovaného zboží a služeb s proměnnými jednotkami pro Československo vznikl v osmdesátých letech, na samém začátku existence samostatné GS1 Czech Republic (tehdy známé pod názvem EAN Česká republika). V té době bylo možno pro označování všech položek využívat pouze existující 13místnou identifikační strukturu kódovanou do čárových kódů EAN-13. Pro položky s proměnnou jednotkou byla organizací GS1 vyhrazena struktura, která je charakterizována dvojmístným prefixem začínajícím číslicí 2. Je označována zkratkou RCN, identifikace s omezenou působností, tj. s platností pouze na národní či dokonce jen na firemní úrovni. Z uvedeného současně vyplývá, že RCN nepředstavuje a nenahrazuje GTIN, neboť je vyloučena globální unikátnost identifikace. Identifikace RCN je v současné době již vnímána jako zastaralá, je nicméně funkční a doposud široce využívaná. Konkrétním druhům výrobků, které nejsou deklarovány jako kalibrované, jsou lokální organizací GS1 Czech Republic přidělována kódová čísla, která umožňují tuzemským výrobcům a distributorům označovat stejné výrobky stejným kódovým číslem a obchodníkům identifikovat stejné zboží stejným kódem. Jednotliví dodavatelé zboží (dovozci, distributoři, masokombináty a řezníci, zemědělská družstva či společnosti, mlékárny či velkoobchodníci) tak mají možnost označovat zboží standardním kódem ve standardizované struktuře a dodávat je do široké distribuční sítě.

Pro Českou republiku byl stanoven prefix 29 pro vyjádření hmotnosti a prefix 27 pro vyjádření ceny. Tyto dva prefixy uvozují Číselník standardizovaného zboží a služeb s proměnnými jednotkami. Daný číselník je uložen v sekci Moje GS1, kam mají přístup registrovaní uživatelé Systému GS1. Databáze těchto čísel vzniká na základě jednotlivých požadavků pro zařazení výrobků s proměnnou hmotností; požadavky si firmy registrované v Systému GS1 zadávají u GS1 Czech Republic.

Pokud tedy registrovaná firma v Systému GS1 produkt s takovou specifikací vyrábí, balí, distribuuje atd., může číslo pro svůj výrobek z tohoto číselníku použít.

O zařazení nového výrobku s proměnnou hmotností, tedy o přidělení nového čísla, musí firma u GS1 Czech Republic požádat písemně nebo mailem, kdy vyplní příslušný formulář. Formuláře ke konkrétní skupině (např. skupina A – Maso, droby, živočišné tuky a jiné výrobky, skupina B – Ryby, korýši, měkkýši a ostatní bezobratlí) jsou k dispozici opět v sekci Moje GS1.

Pokud tedy bude například identifikován produkt s proměnnou hmotností (každý balíček má jinou hmotnost), identifikace bude následující. Třináctimístná sekvence v čárovém kódu EAN-13 bude začínat dvojčíslím 29 a následující numerická kombinace bude vyjadřovat druh produktu, tj. čtyřmístné přidělené číslo v národním číselníku u GS1 Czech Republic a jeho hmotnost, tj. každý balíček bude mít odlišnou identifikaci.

Příklad struktury 13místného kódu pro vážené zboží

29   prefix pro hmotnost
XXXX číslo přidělené GS1 Czech Republic (standardizované zboží)
K         kontrolní číslo vnitřní
XXXXX          hmotnost produktu (v kg na tři desetinná místa – např.:99,999 kg)
K         kontrolní číslo celkové

Struktura GS1 Czech Republic pro standardizované zboží

Pro standardizované zboží určené pro český trh jsou závazně stanoveny následující struktury interních kódů:

Pozice 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
RCN 2 7 S1 S2 S3 S4 KV C1 C2 C3 C4 C5 K
2 9 S1 S2 S3 S4 KV H1 H2 H3 H4 H5 K

kde S1 až S4 je standardizované číslo zboží stanovené GS1 Czech Republic, KV je vnitřní kontrolní číslice, C1 až C5 (cena v Kč – na jedno desetinné místo) a H1 až H5 (hmotnost v kg – na tři desetinná místa). K je celková kontrolní číslice.

Členění číselníku

Číselník rozděluje produkty a služby do následujících skupin:

A maso, droby, živočišné tuky a jiné výrobky
B ryby, korýši, měkkýši a ostatní bezobratlí
C uzenky, salámy a podobné výrobky
D ovoce, ořechy a suché plody
E zelenina, brambory, houby
F sýry, tvaroh
G drůbež, zvěřina a jejich droby
H lahůdky, polotovary, hotová jídla
I speciální potraviny a krmiva
J služby

V číselníku jsou uvedeny jednotlivé varianty zboží (např. čerstvé či zmrazené, kvalita, porcované či neporcované, ale i druhy zboží). Kódové číslo položky zboží však neovlivňuje způsob balení z hlediska obalového materiálu.

Shrnutí základních principů práce s RCN

Aplikace GS1 DataBar pro identifikaci nekalibrovaného masného produktu
Zdroj: GS1 CR

V první řadě je důležité opakovaně zdůraznit omezenou působnost těchto kódů. Český Číselník standardizovaného zboží a služeb s proměnnými jednotkami platí pouze na území České republiky, stejně jako rakouský číselník platí pouze na území Rakouska, německý pouze na území Německa atd.

V současné době se bohužel často vyskytují případy dovozů zboží označeného podle zahraničních národních číselníků s platností pouze na jejich území (např. salámy z Německa či Francie, ryby ze severských zemí, drůbež a sýry ze Slovenska apod.). V těchto případech je obchodní firma, která snímání kódů RCN využívá pro svoji činnost, nucena zboží sama přeznačit, případně symbol znehodnotit.

V případě dovozu zboží s proměnnými jednotkami ze zahraničí je nutno zabezpečit jeho správné značení. V podstatě lze volit mezi dvěma způsoby:

- sdělit zahraničnímu dodavateli požadovanou strukturu čísla RCN, tj. buď použít prefix 29 + čtyřmístné číslo z českého standardního číselníku, nebo v případě proměnné ceny prefix 27 + čtyřmístné číslo z českého standardního číselníku,

nebo

- použít interní kód organizace, pro kterou je dodávka určena, tj. sdělit dodavateli konkrétní interní čtyřmístné číslo, které používá konkrétní maloobchodní organizace pro identifikaci položky (s využitím prefixů pro interní použití – tj. prefix 21 pro cenu nebo 28 pro hmotnost). Je třeba zdůraznit, že takto vytvořené interní číslo platí pouze v rámci konkrétní organizace.

Nerespektování tohoto řešení může mít za následek vážné kolize v informačních systémech obchodních partnerů, případně hrozbu vrácení zboží a související sankce.

A jak dál?

V úvodu již byla konstatována značná zastaralost tohoto způsobu identifikace. Současný trh vyžaduje vysokou efektivitu činnosti s vyloučením chyb, jednoznačnost, soustavný přehled o stavech zásob na skladě a na prodejním regále, přehled o stáří produktů skladem, zajištění funkční sledovatelnosti atd. Těmto požadavkům na identifikaci struktura RCN naprosto nevyhovuje.

Postupný vývoj v oblasti standardů Systému GS1 umožnil kódování celé škály nezastupitelných doplňkových informací s využitím standardu GS1 aplikační identifikátory, mezi něž patří i vyjádření čisté či hrubé hmotnosti produktu. Je-li k dispozici moderní datový nosič, který umožňuje kódování jednoznačné, globálně platné identifikace položky GTIN, doplněné například o čistou hmotnost, číslo šarže, datum minimální trvanlivosti či datum exspirace, sériové číslo apod., jsou dány předpoklady pro naplnění výše uvedených požadavků.

Tímto konstatováním se dostáváme k tématu již existujících, reálně využitelných, moderních datových nosičů – čárových kódů GS1 DataBar Expanded, případně velmi vhodných dvoudimenzionálních symbolů GS1 DataMatrix a GS1 QR Code. Řešení je tedy již před námi, můžeme si klást jen otázku, kdy nalezne masivní uplatnění. Ale to je již jiný příběh.

Více Čerstvé potraviny vs. značení produktů s proměnnými jednotkami

O autorovi – Hana Neradová

avatar: Hana Neradová

vedoucí zákaznického servisu, GS1 Czech Republic