Automatizace procesů v nemocnici v Leedsu

Standardy GS1 uznávají regulační úřady více než 65 zemí; jedním ze států, kde standardizace v nemocnicích pokročila nejdále, je Velká Británie. Následující příklad úspěšné implementace standardů GS1 pochází z Leedsu.

Nemocnice musejí zajistit vysokou úroveň péče, přičemž disponují napjatými rozpočty a jejich personál pracuje pod silným časovým tlakem. Podíl administrativních úkonů na činnosti lékařů a sester přitom roste. Čárové kódy, dvoudimenzionální (2D) kódy a další standardy GS1 představují pevný základ, který nemocnicím pomáhá poskytovat bezpečnější péči a zajistit vyšší provozní efektivitu.

Leeds Teaching Hospital NHS Trust (LTHT) je s osmi nemocnicemi a více než 2000 lůžky jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Anglii. Jeho hlavní nemocnice, Leeds General Infirmary a Fakultní nemocnice St. James, poskytují se 17 000 zaměstnanci specializovanou péči pro 5,4 milionu lidí. LTHT zavedl program ministerstva zdravotnictví Scan4Safety zaměřený na zvýšení provozní efektivity a bezpečnosti pacientů při snížení nákladů. Program využívá standardy a čárové kódy GS1 pro sledování přípravků, zařízení, lokací a průběhu péče o pacienta.

Standardy GS1 a Scan4Safety

K Scan4Safety se nemocnice v Leedsu připojila jako největší ze šesti demonstračních pracovišť, která byla pověřena zavedením standardů GS1. V první fázi byl tento program zaměřen na zvýšení efektivity dodavatelského řetězce, zlepšení bezpečnosti pacientů a snížení nákladů.

Program vyžaduje zavedení označení všech produktů v nemocnici pomocí globálního čísla obchodní položky (GTIN), všech lokací pomocí globálního lokalizačního čísla (GLN) a každého pacienta pomocí globálního relačního čísla služeb (GSRN). Tyto GS1 identifikační klíče zakódované v čárových kódech umožňují nemocnicím zefektivnit řízení zásob, účetnictví a proces stahování produktů z oběhu.

Zvýšení efektivity dodavatelského řetězce

Nejdříve se LTHT zaměřil na zavedení nového řešení pro skladové hospodářství. Propojení naskenovaných dat z použitých produktů s identifikací pacienta, pro jehož léčbu byly využity, poskytuje široké možnosti pro optimalizaci. Současně nemocnice přistoupila k zavedení mobilních čteček čárových kódů na operační sály. Zdravotnický personál může nyní naskenovat identifikační údaje pacienta (GSRN) kódované v čárovém kódu na náramku, umístění operačního sálu (kód s GLN) a čárové kódy s GTIN z produktů použitých při léčbě.

Zdroj: GS1 CR

Již rok od zahájení programu byla nemocnice schopna sledovat všechny implantabilní zdravotnické prostředky III. rizikové třídy, a to díky skenování čísel šarže a kódů produktů. Objem zásob ve skladech při operačních sálech klesl o více než 1,5 milionu liber; zlepšením dostupnosti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků se zvýšila provozní efektivita. Použití standardů GS1 v dodavatelském řetězci umožnilo automatizovat procesy objednávání a přejímky zboží a systému nákupů. Tím se uvolnil drahocenný čas zaměstnanců, a navíc se ušetřilo přibližně 75 000 liber ročně.

Sledování průběhu péče o pacienta v reálném čase K dosažení úplné sledovatelnosti bylo třeba označit 22 303 lokací čárovými kódy s GLN. Na začátku se konzultanti zaměřili na změny v lůžkové části nemocnice s nejsložitějšími logistickými procesy. Zároveň provedli školení zdravotníků, podpořili je v jejich zapojení do programu a diskutovali s nimi o optimalizaci procesů v jejich odděleních. „Zavedení programu Scan4Safety s využitím standardů GS1 se naší nemocnici vyplatilo,“ říká Stuart MacMillan z programu Scan4Safety. Nová mobilní aplikace, která kombinuje záznamy umístění (GLN) s elektronickým záznamem identifikace pacienta (GSRN), umožňuje sledování průběhu péče o pacienta v reálném čase.

LTHT ve skutečnosti vyvinul úspěšný prototyp systému, který umožňuje ošetřovatelskému personálu naskenovat identifikaci pacienta z čárového kódu na náramku, který buď otevře elektronický zdravotní záznam, nebo naskenuje umístění až na úroveň umístění lůžka. Elektronická obrazovka na každém oddělení je pak aktualizována o tuto informaci a zobrazuje přesné umístění pacienta.

Zdroj: GS1 CR

„Program Scan4Safety přinesl velkou změnu celému týmu v tom, že každý na první pohled hned vidí, kde se pacient v našem systému nachází,“ vysvětlila hlav-ní sestra Gillian East. „Pacienti jsou skenováni hned od jejich příjezdu na oddělení. Stačí pohled na elektronickou obrazovku a víme, zda a kdy pacient odešel na jiné oddělení – např. na předoperační vyšetření, v kolik hodin šel na operační sál nebo jak dlouho je po operaci. Dříve jsme nevěděli, na které oddělení pacient odešel a jak dlouho tam bude. Abychom získali další informace, museli jsme jít na operační sál.“ Sestry mají okamžitý přístup k informacím o pacientech. „Mohou je předávat příbuzným v čekárně, ti méně zatěžují personál dotazy a telefonáty. Ušetřili jsme klinický čas při lokalizaci pacientů a zlepšila se správa našich operačních sálů a lůžek,“ doplňuje Stuart MacMillan z programu Scan4Safety.

Mnohem rychlejší stahování produktů z oběhu

Jakmile byla označena všechna umístění v nemocnici pomocí GLN a pracovníci na operačních sálech zavedli skenování čárových kódů z produktů a náramků pacientů, pozornost projektového týmu se zaměřila na zefektivnění procesu stahování produktů z trhu. Dříve byly jakékoli informace o použitých implantátech ručně zapisovány do knihy. Díky standardům GS1 dnes může nemocnice veškeré informace o použitých implantátech skenovat z čárových kódů a automaticky ukládat. Stažení produktu z oběhu mohlo trvat i několik dnů, s novým systémem zabírá pouhé minuty. Úspora lidské práce na tento úkon byla vyčíslena na 80 000 liber ročně. Rovněž se zlepšila bezpečnost pacientů: v případě nutnosti stažení implantátů lze rychle identifikovat pacienty a zajistit nápravu.

Práce s kmenovými daty

Pro úspěšné zavedení programu bylo nezbytné správně pracovat s kmenovými daty produktů. Nemocnice na tomto úkolu spolupracovala přímo s technickými dodavateli a dalšími nemocnicemi a vytvořila jedinečný a transparentní zdroj informací o všech produktech, které jsou nakupovány. Katalog nyní obsahuje přes 130 000 GTIN a tato data jsou integrována do dalších systémů. Nyní nemocnice může elektronicky zaznamenávat použité produkty přímo u lůžka pacienta a automatizovat proces opětovného objednání – to vše díky snímání čísel GTIN z obalů produktů.

Přínosy zavedení standardů GS1 v Leeds Teaching Hospital
  • Snížení nákladů vázaných ve skladových zásobách o více než 1,5 milionu liber
  • Zkrácení doby obratu zásob ve všech nemocnicích na 21 dní
  • Roční úspora více než 80 000 liber personálních nákladů díky efektivnějšímu stahování produktů
  • Úspora přibližně 75 000 liber díky automatizovanému nákupu ročně
  • Několik místností bylo uvolněno od skladových zásob pro jiné využití
  • Větší spolehlivost a transparentnost dodavatelského řetězce nemocnice
  • Omezení plýtvání zásobami
  • Přesnější výpočet nákladů na úrovni pacienta
  • Úspora času zdravotnického personálu a jeho využití pro péči o pacienty

O autorce – Lenka Martínková

avatar: Lenka Martínková

Manažerka rozvoje, GS1 Czech Republic