Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Společné setkání vedení Česko-Slovenské iniciativy ECR a GS1 Czech Republic na začátku roku potvrdilo plán aktivit pro rok 2019 a rozpočet na jeho realizaci. Činnost ECR bude pokračovat na platformě tří pracovních skupin a ve třech aktuálních projektech. Pro členy a zájemce o aktivity ECR byla připravena výroční konference, která se uskutečnila na začátku dubna.

Aktivity pracovních skupin

V loňském roce probíhaly ve spolupráci s GS1 Czech Republic práce na revizi technických a potvrzovacích zpráv APERAK a COMDIS. Pozornost je trvale věnována problematice efektivity sdílení kmenových dat a souvisejících procesů – zalistování a vylistování výrobků v návaznosti na projekt certifikovaného e-katalogu GDSN.

Pracovní skupina Benchmarking a OSA

Probíhá pravidelný sběr a vyhodnocení čtyř hlavních KPI (Key Performance Indicators; klíčové ukazatele výkonnosti): servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. Na konci roku 2018 byl dokončen projekt OSA Barometr. Ve spolupráci s agenturou ppm factum byla provedena studie dostupnosti zboží na prodejní ploše.

Pracovní skupina Digital Retail Transformation

V rámci projektu Digitální účtenka byla dokončena studie proveditelnosti (daňový a právní pohled). Jde tedy o posouzení možností zrovnoprávnění účtenky v čistě elektronické podobě – jako plnohodnotné náhrady papírového pokladního dokladu. Další fáze projektu bude realizována v podobě série společných workshopů s obchodníky, dodavateli a zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Cílem bude definovat celkový ekosystém pro digitální účtenku a navrhnout procesní a datové standardy pro efektivní využití digitální účtenky jak na straně obchodníků, tak i nakupujících.

Projekty a programy ECR

Food waste – plýtvání potravinami

Společný projekt iniciativy ECR a Vysoké školy ekonomické v Praze se dostal do další fáze. Aktuálně probíhají společné schůzky se zástupci obchodníků a vyhodnocování poskytnutých dat. Současně probíhá posouzení náročnosti a celkové efektivity modelu redistribuce nebo darování potravin. Cílem je získat kompletní přehled o potravinových přebytcích na straně obchodníků. Další fáze projektu by se měla zaměřit na domácnosti, kde se společně pokusíme získat co nejpřesnější informace týkající se nespotřebovaných potravin.

Lean & Green

Zdroj: CS1 CR

Společnost Unilever úspěšně dokončila přípravu Akčního plánu pro snížení emisí oxidu uhličitého a po auditu tohoto plánu odborníky z katedry logistiky VŠE Praha získá tato firma jako první ocenění Lean & Green Awards. Pro následující období připravujeme s podporou ambasadorů programu Lean & Green, společností Unilever a CHEP a dalších partnerů společná setkání věnovaná konkrétním možnostem spolupráce. Tematicky bychom se chtěli věnovat problematice efektivního vytěžování dopravy (využití ložné plochy kamionů) a spolupráci v rámci distribuční logistiky. Členové ECR jsou připraveni k přípravě a realizaci pilotních projektů spolupráce s využitím nástroje BigMile, který umožňuje sledovat efektivitu jednotlivých přeprav a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Více podrobností na stránkách www.lean-green.cz.

Packaging waste / Plastics footprint

Velkým tématem jak na straně výrobců, tak obchodníků je snížení celkového množství produkovaného odpadu, větší podíl recyklace a zmenšení dopadů na životní prostředí. Proto se budeme této problematice společně věnovat. Prvním krokem bude zmapování představ a očekávání na straně členů ECR a příprava projektového záměru pro tuto oblast. Jednou z oblastí, kde existuje potenciál pro snížení odpadu, jsou promoční displeje. Zde můžeme čerpat z aktuálních zkušeností právě dokončeného projektu ECR Rakousko.

Informace z ECR Community

Zdroj: CS1 CR

ECR Community rozšiřuje spolupráci s dalšími partnery v Evropě i po celém světě. Dalšími členy ECR Community se po ECR Kazachstán staly ECR Mexiko a ECR Kolumbie. Aktivity budou dále soustředěny v rámci tzv. Focus groups na klíčová témata – např. on-shelf-availability, category management, cirkulární ekonomika, plýtvání potravinami atd. Cílem je provést „inventuru“ dostupných studií, metodik, postupů a nejlepší praxe jak na úrovni regionů, tak jednotlivých národních iniciativ a zajistit efektivní sdílení těchto zkušeností v rámci celé ECR Community a jejích členů. Expertní skupina ECR Community Shrink & OSA představila výsledky studie zaměřené na analýzy rizik při využívání technologií pro self-checkout a self-scanning. Další studie byla věnována problematice vracení zboží při on-line nákupech a analýze nákladovosti a rizik při těchto operacích. Činnost expertní skupiny a program ECR Retail Food Waste Prevention Challenge představil na konferenci Retail Summit John Fonteijn ze společnosti Ahold-Delhaize, který této skupině předsedá. 

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.