Nejvýznamnější evropský program pro udržitelnou logistiku slaví 10 let

V roce 2008 v Nizozemsku zahájila organizace Connekt s podporou tamější vlády program Lean & Green. Projekt spočívá v dobrovolném závazku firem snížit emise skleníkových plynů v oblasti logistiky. Jde o společnou iniciativu na podporu udržitelné dopravy tím, že pomáhá společnostem snížit tzv. uhlíkovou stopu při současném zvýšení ziskovosti.

Lean & Green je koncipován jako závazek společností snížit minimálně o 20 % emise CO2 po dobu následujících pěti let. Společnosti, které prokáží, že aktivně pracují na zlepšení jejich udržitelnosti, získávají ocenění (počínaje Lean & Green Award až po Lean & Green 1st Star).

Po získání první hvězdy mohou společnosti pokračovat v dalším zvyšování efektivity a snižování dopadů na životní prostředí a získávat druhou (snížení CO2 o dalších 10 % za tři roky) a třetí hvězdu (snížení CO2 o dalších 5 % za dva roky). Držitelé ocenění Lean & Green mohou využívat nástroje vytvořené společností Connekt pro analýzu dat – BigMile, který umožňuje jak monitoring uhlíkové stopy, tak i klíčové analýzy výkonů v dodavatelském řetězci v reálném čase, tzv. Supply Chain Intelligence.

Akční plány společností a průběžné výsledky jejich plnění procházejí nezávislým auditem. Zapojené společnosti jsou povinny podávat zprávy o jejich snížení emisí dvakrát ročně. V České republice je možné v rámci spolupráce s vysokými školami a univerzitami využívat zkušenosti pro podporu přípravy akčních plánů nebo pro jejich audit.

Sdílení poznatků nejlepší praxe

Získání první hvězdy Lean & Green a dosažení zvýšení efektivity logistických procesů o 20 % během pěti let je podle zkušeností účastníků reálné v rámci interních postupů a opatření. Nicméně dosažení dalších úrovní již vyžaduje větší míru spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. A to nejen s poskytovateli logistických a přepravních služeb, ale i s dalšími partnery, jinými dodavateli i zákazníky. 

Program tak plní dvě základní funkce. Jedná se o společnou platformu pro sdílení nejlepší praxe, výměnu zkušeností, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhá hlavní funkce je komunikace – platforma umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje společnosti, které jsou do programu zapojeny. Dosud se zapojilo více než 550 společností. Národní programy byly spuštěny kromě ČR a Nizozemska dále v Belgii, Lucembursku, Německu, Španělsku, Švýcarsku a Itálii. Spuštění programu se připravuje v nejbližší době v Portugalsku, Maďarsku a Polsku.

Lean & Green na LOG-INu

Na konferenci LOG-IN 2018 proběhla společná prezentace programu Lean & Green. Pavel Hampejs, supply chain manager ČR a SR společnosti Unilever, a Tomáš Martoch, senior manažer ECR, představili účastníkům přínosy zapojení do programu Lean & Green. Pavel Hampejs následně hovořil o zkušenostech společnosti. Prozradil, jakým způsobem jim zapojení do programu Lean & Green a příprava akčního plánu pomohla interně soustředit se na podrobnou analýzu efektivity supply chainu a stanovení cílů do roku 2022 pro snížení nákladů na základě odsouhlasení klíčových ukazatelů napříč společností. Následně byli schopni tyto cíle společně diskutovat s poskytovatelem logistických služeb, společností FM Logistic, a sestavit společný akční plán sloužící pro dosažení těchto cílů.

Z klíčových ukazatelů je možné zmínit především dosažení optimalizace spotřeby, zvýšení využití ložné plochy, zvýšení celistvosti palet, využívání nadměrných jízdních souprav, využití alternativních paliv, preference noční přepravy, back-hauling (zpětné vytěžování vozidel), využití kolejové dopravy atd.

Pro společný akční plán to následně znamená soustředit se např. na možnosti sdružování zásilek, lepší plánování přeprav s využitím různých teplotních režimů, efektivitu vychystávání zboží (více dodacích listů na jedné paletě), osvětu směrem ke smluvním dopravcům – ohledně efektivity jízdy, kontroly tlaku v pneumatikách, rozšíření železničních přeprav, účinnosti nakládky a vykládky, a to především u chlazeného sortimentu.

Citlivý přístup k životnímu prostředí je pro nás jedna z významných hodnot – jak pro firmu, tak pro nás zaměstnance. Jsme rádi, že se můžeme podílet na iniciativě, která přináší skutečný měřitelný pozitivní dopad snížením emisí CO2. Věříme, že společně s dalšími partnery zapojíme do této iniciativy další společnosti, pro které je zodpovědný přístup k životnímu prostředí důležitý, a přispějeme tak ke společnému cíli.
Jan Kočárek, country general manager CZ & SK, CHEP


Snižování dopadu činností společnosti Unilever na životní prostředí patří mezi naše nejdůležitější priority. V roce 2010 společnost představila svůj Plán udržitelného rozvoje (Unilever Sustainable Living Plan), v němž se zavazuje kromě jiného dlouhodobě snižovat vliv na životní prostředí v celém procesu – od výroby až po distribuci našich výrobků. Program Lean Green je v souladu s naším Plánem udržitelného rozvoje a naše společnost je hrdým ambasadorem tohoto programu v mnoha zemích. Jsem rád, že se i v České republice bude program Lean and Green rozvíjet, a pevně věřím, že se do tohoto skvělého programu zapojí mnoho dalších společností. Společnost FM Logistic je naším dlouhodobým partnerem a na projektech snižování dopadu našeho podnikání na životní prostředí spolupracujeme již několik let. Dovolím si tvrdit, že náš partner si vzal část této agendy za svou a ochotně se zapojuje do našich programů, a to včetně programu Lean & Green.
Pavel Hampejs, supply chain manager CR&SR Unilever ČR


Společnost FM Logistic v České republice dlouhodobě aktivně spolupracuje s klienty na projektech v oblasti životního prostředí, sama společnost je pravidelně certifikována podle ISO 14001:2015 a tím vyjádřila svůj závazek k neustálému zlepšování životního prostředí.  Požadavky klientů na spolupráci v oblasti životního prostřední a bezpečnost práce jsou dnes běžnou součástí našeho života. Projekt Lean & Green, na kterém spolupracujeme se společností Unilever, je specifický v tom, že můžeme sdílet zkušenosti téměř z celého světa a tím být efektivnější ve snižování emisí z činností společnosti.
Jiří Svoboda, quality & security manager, FM Česká

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.