GS1 DataMatrix proti padělkům přípravků na ochranu rostlin

Na českých polích zemědělci každoročně rozpráší čtyři až pět tisíc tun účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin. Problém kontaminace půdy a především zdrojů pitné vody navíc zostřuje pronikání padělaných přípravků, které často obsahují velmi nebezpečné látky. Do boje s padělky bude od roku 2020 nasazen symbol GS1 DataMatrix.

Padělání přípravků na ochranu rostlin je vysoce výnosná kriminální aktivita. Velkým problémem je fakt, že se v rámci padělání šetří na účinných látkách i dalších složkách přípravku a v padělcích se často objevují vysoce toxické a v EU zakázané látky. Riziko pro životní prostředí i pro uživatele takových padělků je vysoké.

I když se spotřeba pesticidů v České republice oproti masovému plýtvání koncem 80. let snížila zhruba na polovinu a je nižší než ve většině států západní Evropy, stále představuje nadměrnou zátěž pro životní prostředí, jež se nás bezprostředně dotýká: Nadlimitní koncentrace pesticidů byla podle Českého hydrometeorologického ústavu naměřena v přibližně 40 % zdrojů podzemní vody. Z podzemních vod se vyrábí až polovina veškeré pitné vody a podle studie Státního zdravotního ústavu se pesticidní látky nacházejí v 75 % kohoutkové vody.

I když drtivá většina vzorků nepřekročila stanovené limity, odborníci varují před další masivní kontaminací. Za této situace je problém pronikání nebezpečných padělků přípravků na ochranu rostlin na trh kritický. Evropská legislativa proto usiluje o ochranu legálního řetězce zaváděním automatické identifikace.

Od roku 2020 nová právní úprava v oblasti prostředků na ochranu rostlin 

V České republice byla vydána vyhláška č. 132/2018 Sb. věnovaná identifikaci přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin. Cílem nové legislativy je zpřehlednění údajů na etiketách přípravků pro neprofesionální uživatele, sjednocení návodů k použití od jednotlivých dodavatelů a v neposlední řadě omezení padělání přípravků zavedením 2D kódů. S účinností od 1. 1. 2020 budou podle nové vyhlášky č. 132/2018 Sb. platit požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“), požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele a požadavky na označování pomocných prostředků.  S označováním přípravků souvisí také požadavek, který bude po 1. 1. 2020 povinný pro označení přípravků na ochranu rostlin. Jedná se o zavedení 2D kódu, který by měl vést nejen k vylepšení digitalizace záznamů o uvádění přípravků na trh, ale také ke snížení možnosti padělání přípravků na ochranu rostlin. Přípravek by měl být označen 2D kódem, jenž ponese informaci o čísle šarže a datu výroby, případně další informace. Jakmile budou tyto údaje včetně prvotního výrobce přípravku k dispozici prostřednictvím 2D kódu, bude distributor tyto záznamy využívat v elektronické podobě, což mimo jiné přinese časovou úsporu při příjmu, skladování a dodávkách přípravků.

Počátkem listopadu se pracovníci GS1 Czech Republic zúčastnili jednání výkonné rady České asociace ochrany rostlin CCPA za účasti zástupců Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Adopcí standardů Systému GS1 s využitím kódů GS1 DataMatrix se CCPA ve spolupráci s ÚKZÚZ nyní intenzivně zabývají. V EU podobný postup zvolily Francie, Německo a Nizozemsko, ve fázi příprav jsou kromě České republiky také Spojené království, Turecko nebo Polsko. Mimo Evropu jsou to např. Austrálie, Brazílie, Argentina nebo Chile.

V roce 2018 proběhla již třetí celoevropská akce Europolu zaměřená proti obchodování s padělky přípravků na ochranu rostlin. Bylo zabaveno množství nelegálních přípravků, kterým by bylo možné ošetřit území velké přibližně jako Spojené království.

BRIEFINTERVIEW: Eliška Princová, jednatelka, Česká asociace ochrany rostlin

Mohla byste čtenářům přiblížit novou zákonnou úpravu v oblasti přípravků na ochranu rostlin?

Používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství je přísně regulováno na evropské i národní úrovni. Na základě novelizace zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, byla pro výrobce po 1. 1. 2020 zavedena povinnost značit přípravky 2D maticovými kódy a využívat tyto kódy pro vedení jejich elektronické evidence. Česká asociace ochrany rostlin CCPA coby sdružení výrobců přípravků vidí v této povinnosti šanci na snížení podílu padělaných přípravků na českém trhu.

Jaká jsou očekávání CCPA od identifikace prostředků na ochranu rostlin kódem GS1 DataMatrix?

CCPA se dlouhodobě snaží o zavedení elektronické evidence přípravků v celém řetězci, tedy od výrobce až po zemědělce, který je aplikuje na svá pole. Věříme, že takto koncipovaný způsob evidence přípravků by se pro státní správu mohl stát velmi vhodným nástrojem nejen pro omezení nelegálních přípravků na našem trhu, ale také pro kontrolu bezpečného používání přípravků, kontrolu reziduí ve vodě a pro rychlé řešení krizových situací. Průmysl ochrany rostlin podobné projekty koordinuje na platformě projektu CRISTAL mezinárodní organizace CropLife International. Jako průmysl již tedy s maticovými kódy zkušenost máme a hledáme aktuálně vhodné řešení pro ČR, kde zatím bohužel máme legislativně řešenu pouze oblast výrobce – distributor. Další rozvoj tohoto systému závisí na ochotě ministerstva zemědělství tento projekt společně rozvíjet.

Farmaceutické firmy mají od února 2019 povinnost zadávat u vybraných skupin léčivých přípravků sériová čísla balení do evropské databáze. Očekáváte obdobný vývoj ve vašem odvětví?

V podobný vývoj doufáme. Přípravky na ochranu rostlin svým způsobem jsou léčivy srovnatelnými s humánními i veterinárními přípravky. Trh s nimi by měl být co nejlépe monitorovaný nejen v zájmu uživatelů, tedy zemědělců. Specifikem přípravků na ochranu rostlin na rozdíl od léčiv pro lidi a zvířata je to, že se používají ve volné krajině a v případě padělků hrozí poškození životního prostředí. Proto je maximální možná kontrola na místě.

Schéma projektu CRISTAL je zatím pro naše potřeby pouze inspirativní. V tuto chvíli máme zákonem danou pouze povinnost pro výrobce po 1. 1. 2020 značit přípravky 2D kódem. Současně probíhá na ministerstvu zemědělství jednání, jak s touto povinností naložit. Optimálním řešením by bylo vytvoření centrálního úložiště na ÚKZÚZ. Varianta, že si výrobci budou pouze tisknout etikety bez centrální evidence, nepřináší takřka žádný užitek. Věřím, že zvítězí zdravý rozum, ale potvrdit to v tuto chvíli nemohu. Do budoucna bychom samozřejmě chtěli rozšíření systému až k zemědělcům.

Více GS1 DataMatrix proti padělkům přípravků na ochranu rostlin

O autorovi – Michael Šimek

avatar: Michael Šimek

GS1 BarCodes Consultancy, GS1 Czech Republic

Specializací je verifikace čárových kódů.