Klasifikace produktů dle standardu GS1

Seskupování produktů a služeb do kategorií je neodmyslitelnou součástí podnikání. Množství produktů a služeb, s kterými soukromé i veřejné organizace pracují, je obrovské. Bez jejich kategorizace podle podobných vlastností a vzájemných vazeb není možné efektivně řídit a provádět množství obchodních a logistických procesů. Jeden z produktových klasifikačních systémů vytvořila také globální standardizační organizace GS1: nazývá se GPC a je určený pro svět maloobchodu.

Zdroj: GS1 CR

Klasifikačních systémů vznikla celá řada a vzájemně se liší podle oblasti použití. Existují například velmi rozšířené klasifikační systémy navržené pro realizaci veřejných zakázek, celní účely nebo s oborovým zaměřením, např. pro sektor zdravotnictví. Samostatnou kapitolou je produktová klasifikace v e-commerce, kde špatně navržený klasifikační systém či (ne)správné zařazení nabízených produktů a služeb přímo ovlivňuje tržby: Co online spotřebitel nenajde, to ani nekoupí.

Příkladem známých klasifikačních systémů jsou původem německý eCl@ss, dále UNCPSC vyvíjený pod hlavičkou OSN nebo systém CPV zaměřený na veřejné zakázky. Ve světě retailu se pak prosazuje Globální klasifikace produktů z dílny GS1. Zkráceně se nazývá GPC a tvoří mimo jiné nedílnou součást globální datové synchronizace GDSN.

GS1 GPC – globální klasifikace produktů

Zkratka GPC vychází z anglického Global Product Classification neboli globální klasifikace produktů. Seskupuje produkty do kategorií na základě jejich významných vlastností a vazeb na jiné produkty. GPC se používá zejména v retailu a je velmi důležitá pro správné fungování GDSN, kde je proto kategorizace všech obchodních položek podle tohoto klasifikačního systému povinná. Volitelně lze pak každou položku zařadit i do příslušných kategorií dalších používaných systémů.

Příklad zařazení netrvanlivého mléka do GPCPříklad zařazení netrvanlivého mléka do GPC.

GPC má čtyři úrovně: segment – rodina – třída – blok (viz první schéma). Každá úroveň je identifikovaná osmimístným číselným kódem. K jednotlivým blokům je dále možno uvést i několik doplňujících údajů, tzv. atributů. Jejich podoba se u jednotlivých bloků liší. Například jedním z atributů u mléka je jeho zdroj (kráva, velbloud, kokos apod.), u piva zase množství alkoholu či typ (ležák, stout apod.).

GPC je v současnosti aktualizováno dvakrát ročně, vždy v červnu a v prosinci. Vývoj probíhá stejně jako u všech ostatních standardů GS1 v GSMP (Global Standards Management Process) a podílejí se na něm přímo jeho uživatelé. Některé segmenty jsou proto rozvinuté více než jiné. Ačkoliv počet bloků v segmentu není ovlivněn pouze aktivitou uživatelů, ale také charakterem segmentu jako takovým, je z grafu níže patrné, že největším uživatelem klasifikačního systému GPC je odvětví výroby potravin a nápojů.

K čemu je GPC dobré?

GPC nabízí jednotný mezinárodní jazyk, který lze použít v oblasti category managementu. Jelikož jsou jednotlivé kategorie v GPC reprezentovány číselnými kódy, systém přispívá i k překonání jazykových bariér. V kombinaci s GDSN a případně novým globálním registrem GTIN známým jako GS1 Cloud, který bude spuštěn v letošním roce, se dále jedná o užitečný nástroj pro vyhledávání dodavatelů a produktů v jednotlivých kategoriích.

V souvislosti s daty lze rovněž zmínit pozitivní vliv GPC na datovou kvalitu, jelikož umožňuje návrh validačních pravidel specifických pro jednotlivé kategorie. Příkladem je povinnost vyplnění názvu a adresy provozovatele potravinářského podniku u kategorie potravin a nápojů či uvedení výše spotřební daně u alkoholu. GPC stejně jako jiné klasifikační systémy hraje samozřejmě i velmi důležitou roli pro reporting a tvorbu různých analýz souvisejících s produkty.

Implementace GPC

V oblasti maloobchodu se lze často setkat s tím, že jednotliví odběratelé a dodavatelé používají různé klasifikační systémy zpravidla interního charakteru. Při zalistování zboží si tak nákupčí daný artikl zařadí sám. GPC lze v těchto případech použít jako referenční klasifikační systém vůči vnějšímu světu, na který lze ten interní „namapovat“. Výhodnější je samozřejmě přímé použití GPC obchodními partnery napříč daným sektorem, jelikož není nutné vyvíjet a udržovat interní systémy. Zařazení jednotlivých artiklů lze v tomto případě navíc převzít přímo od jejich dodavatelů.

Rozšíření GPC šlo v zahraničí zpravidla ruku v ruce se zavedením GDSN. Obdobně je tomu i v případě České republiky, kde se globální datová synchronizace začala používat minulý rok. Právě v souvislosti se spuštěním GDSN v České republice byly nejdůležitější kategorie v roce 2016 přeloženy do češtiny. Překlady zbylých kategorií budou publikovány v letošním roce. Pro uživatele GPC je volně k dispozici intuitivní online prohlížeč tohoto klasifikačního systému na www.gs1.org stejně jako možnost jeho stažení v excelu či XML pro implementaci do informačních systémů.

Více Klasifikace produktů dle standardu GS1

O autorovi – Tomáš Tlučhoř

avatar: Tomáš Tlučhoř

Produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech Republic

V GS1 Czech Republic se zabývá elektronickou výměnou dat a datovou kvalitou. Jeho primárním zaměřením je synchronizace kmenových dat prostřednictvím GDSN (Globální datové synchronizace) a oblast B2C - sdílení kmenových dat určených spotřebitelům v digitálním prostředí.