EDI a financování dodavatelského řetězce

Obor financování dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCF – Supply Chain Financing) posiluje potřebu realizace nových finančně-technologických řešení a služeb. Společnost EDITEL CZ spolu se skupinou ERSTE a její dceřinou společností Factoring České spořitelny uvedla na trh první komplexní řešení elektronické výměny dat (EDI) pro financování dodavatelsko-odběratelského řetězce, pokrývající jak klasický, tak reverzní faktoring. Samotná implementace EDI výrazně urychluje práci s dokumenty nejen v procesech FMCG, ale i faktoringu a snižuje operační rizika.

Faktoring je služba, která klientům řeší provozní financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně i pojištění pohledávek pro případ platební neschopnosti odběratele. Obecně je faktoring vhodný pro malé, střední i velké firmy.

Logo factoring České SpořitelnyFactoring České spořitelny je dceřiná společnost České spořitelny a je dlouhodobě jednou z největších faktoringových společností v České republice. Typický klient Factoringu České spořitelny je středně velká společnost s ročním obratem mezi 50 až 500 miliony korun, která pravidelně dodává své výrobky či služby více odběratelům na fakturu s odloženou splatností až 90 dní. Mezi faktoringové klienty ovšem patří i velké lokální a zahraniční firmy s obratem v řádech miliard korun. Obchodní obrat společnosti v roce 2017 činil 33,7 miliardy Kč. Činnost společnosti se zaměřuje především na financování pohledávek formou tuzemského a exportního faktoringu, včetně reverzního faktoringu, komplexní správu a pojištění pohledávek pro širokou firemní klientelu v různých odvětvích průmyslu a obchodu.

Mezi hlavní výhody projektu společností Factoring České spořitelny a EDITEL CZ s názvem ediFACTORING patří jednodušší práce s dokumenty, minimalizace rizik podvodů a hlavně rychlejší přísun finančních prostředků pro klienta. Řešení, které zavádí automatizaci faktoringových procesů, současně implementovala mateřská společnost Erste Group. Postupně bude rozšířeno do zemí, kde skupina působí.

Zdroj: GS1 CR

V rámci řešení ediFACTORING jsou vystavené faktury klienta zasílány prostřednictvím EDI odběrateli a zároveň jsou vybraná data zasílána faktoringové společnosti pro zpracování v procesu faktoringu, například pro automatizované vytvoření dohody o postoupení pohledávky. Tímto se výrazně zvyšuje přesnost a spolehlivost zpracování, jelikož se vždy pracuje s daty původní EDI faktury.

Pro kontrolní účely má faktoringová společnost také k dispozici v archivačním řešení EDITELu náhled na vystavené EDI faktury, a tím dochází ke snížení administrativní náročnosti pro klienta faktoringu při uplatnění obvyklých kontrolních mechanismů. Elektronický archiv také zabezpečuje automatizované vyhodnocování stavu faktur v závislosti na potvrzení akceptace faktur ze strany odběratelů a v případě potřeby umožňuje práci i s ostatními dokumenty, jako jsou související dodací listy a případně objednávky.

Rychlá a nenáročná implementace

Logo Editel V řešení je plně využíváno EDI zpráv podle standardů GS1 a uživatelé mohou pro komunikaci v procesu faktoringu plně využít stávající národní subset GS1 zprávy INVOIC bez nutnosti jakéhokoliv rozšíření. To poskytuje prostor pro rychlou a nenáročnou implementaci.

Komplexní řešení ediFACTORING je v současnosti v pilotním provozu, kdy je automatizovaně zpracováváno asi 15 tisíc EDI faktur měsíčně, a umožnilo tak zrychlení přísunu finančních prostředků klientům a zvýšení profinancovaného objemu faktur při snížení administrativní a procesní náročnosti.

 

O autorovi – Milan Mikula

avatar: Milan Mikula

, EDITEL CZ, s. r. o.