Zaostřeno na dynamické informace

Proměnná data nebyla ještě v relativně nedávné době výrazněji sledována. Trh se jich příliš nedožadoval a technický vývoj by poptávce po dynamických informacích nemohl plně vyjít vstříc. Dnes je však situace jiná: poptávka trhu po dynamických datech je nekompromisní.

Čárové kódy nám změnily život

V současnosti již málokdo pochybuje o důležitosti globálně unikátní identifikace jednotlivých položek. Zcela nenápadný technický prvek, čárový kód obsahující standardní, přesně strukturovanou informaci, uvedený poprvé do reálného světa 26. června 1974 v USA, převratným způsobem změnil systém obchodu. Umožnil zejména efektivní průběh odbavování produktů na platebních terminálech stále se zvětšujících nákupních center. Podstatně změnil i chování každého zákazníka, který se s ním denně setkává, nepřemýšlí o něm, pouze vnímá, že systém funguje. Zákazník s naprostou samozřejmostí přijímá i další výhody postupujícího technického vývoje spjaté s technologií čárových kódů, vedoucí k ještě vyšší efektivitě odbavení a dalším úsporám jeho drahocenného času. Příkladem mohou být nově zaváděné systémy průběžného samoobslužného snímání symbolů produktů bezprostředně před jejich vložením do nákupního košíku.

Důležitost dynamických dat rychle roste

Výše popsaná realita je umožněna jedinou standardní numerickou sekvencí GTIN, globálním číslem obchodní položky, tj. neměnnou, statickou informací, která je jedno- rázově, před uvedením nového produktu na trh, této položce přiřazena.

Ale co informace proměnné, reprezentované například číslem šarže či partie?

Proměnná data nebyla téměř až do konce minulého tisíciletí výrazněji sledována, ať z důvodu nedostatečné technické připravenosti, nebo malé poptávky trhu. Přelom tisíciletí však znamenal v tomto směru zásadní obrat. 

Technické zázemí díky intenzivnímu vývoji v oblasti snímání, dekódování a příslušného SW značně vyspělo. Novější všesměrové laserové snímače, využívané například na pokladních terminálech, jsou citlivější, schopné zvládat i symboly vršené (stacked), což umožňuje také pracovat s příslušnými čárovými kódy GS1 DataBar. Na trhu se objevila celá řada velmi kvalitních imagerů, tj. kamerových snímačů, určených zejména pro snímání 2D symbolů, například GS1 DataMatrix. Pro své specifické vlastnosti mají tyto datové nosiče do budoucna potenciál značného rozšíření.

Poptávka trhu po dynamických informacích je již zcela nekompromisní. Uveďme dvě oblasti:

  • Problematika sledovatelnosti, která se, zejména po krizových kauzách z přelomu a počátku tisíciletí (dioxinové aféry, opakované epidemie salmonely, nemoc šílených krav, ptačí chřipka, záměny druhů mas v produktech atd.), dostala do evropské legislativy a dnes je již téměř 15 let povinnou součástí výrobních a logistických procesů.
  • Typickým sektorem, kde se informace o proměnných datech jednoznačně definovaných evropským zákonodárstvím rychle dostává do popředí zájmu, je zdravotnictví.

Standardy hrají nezastupitelnou roli

Systém GS1 umožňuje globálně srozumitelné vyjádření dynamických dat s využitím standardu GS1 AI – GS1 aplikační identifikátory

Takto vyjádřené dynamické informace, dekódovatelné a shodně interpretovatelné kdekoli na světě, umožňují rychlou orientaci a automatický záznam dat ve vztahu k funkční sledovatelnosti a standardní EDI komunikaci. Umožňují řízené stažení defektních výrobků z trhu, minimalizaci lidských chyb včetně eliminace případných duplicit, optimalizaci objednávek ve vazbě na ověřené stavy zásob, zvyšují celkovou přesnost a efektivitu jednotlivých operací s příslušnými pozitivními ekonomickými dopady.

A konkrétní, nejčastěji využívané proměnné informace?

Sdílení dynamických dat - základ pro zajištění sledovatelnosti produktů.
Zdroj: GS1 CR

V oblasti sledovatelnosti se jednoznačně jedná o číslo šarže/partie uváděné na logistické jednotce nejčastěji v rámci standardní GS1 logistické etikety, případně i na dalších stupních dané hierarchie balení. Tato proměnná informace je ve spojení s SSCC, Serial Shipping Container Code, sériovým číslem logistické jednotky, zásadní pro vysledování případného defektního produktu, a to podél celého dodavatelského řetězce minimálně až na sklad obchodníka. Stažení z trhu pak může být realizováno řízeně, rychle a s co nejnižšími ekonomickými ztrátami, neboť se prokazatelně týká pouze vadných partií daného zboží. Velmi častou doplňující informací je v rámci potravinářského odvětví též datum minimální trvanlivosti, případně datum výroby.

Ve zdravotnictví, kde jsou již platné legislativní podmínky velmi přísné, viz evropská směrnice EU 2011/62, o ochraně dodavatelského řetězce proti padělkům, přistupuje k výše uvedené informaci o čísle šarže/partie údaj o datu použitelnosti / exspiraci. Tyto údaje, v budoucnu povinně uváděné na spotřebitelských jednotkách léčiva (sekundárních baleních), budou vždy doplněny o sériové číslo každé jednotky a později budou ve vybraných případech také uváděny na jednotkách primárního balení. Je tak reagováno na dnes již fatální míru padělaných léčiv zejména na některých mimoevropských trzích a na celkově se globálně zhoršující trend.

Datovým nosičem těchto proměnných dat bude dvoudimenzionální symbol GS1 DataMatrix; pro jednotky balení skupinových a vyšších pak většinově lineární čárový kód GS1-128.

GS1 aplikační identifikátory jsou numerické prefixy, které přesně definují význam, formát a některé i strukturu datového pole, které bezprostředně následuje.

Doplňkové informace pro zákazníka

Významné uplatnění dynamických informací je možno v dohledné budoucnosti předpokládat i ve sféře B2C. Zákazník je obecně velmi vnímavý, chce a má právo být dobře informován, je ochoten využívat i speciální mobilní aplikace k dosažení příslušných dat. 

Typickým příkladem vyššího stupně informovanosti je nastupující uplatnění čárových kódů GS1 DataBar Expanded v praxi. Dá se říci, že se jedná o zlomové období. Poprvé v historii od zavedení čárových kódů EAN/UPC jsou načítána doplňková data na pokladnách. Zákazník zajisté ocení doplňkové informace vytištěné na účtence/faktuře, týkající se konkrétního zakoupeného produktu. Tak například bude moci nalézt již zmíněné datum minimální trvanlivosti a čistou hmotnost zejména u produktů s proměnnou hmotností (balíčkovaná masa, sýry apod.).

Speciální aplikaci staženou zdarma do mobilního telefonu využije zákazník v rámci projektu fTRACE, jenž byl společností MAKRO již oficiálně zahájen. V první fázi bude možno v souladu s postupně se rozšiřujícím sortimentem masných a rybích produktů s využitím tzv. fTRACE kódu (kombinace GTIN a čísla šarže/partie) získat velmi podrobné informace o produktu, jeho původu, způsobu zpracování případně výlovu. Jako nadstandard bude např. možno ve vybraných případech využít i uvedené způsoby kulinářských úprav.

Doplňkových dynamických dat, která pokrývají širokou paletu informací prostřednictvím GS1 AI, existuje široká řada. Pokud si podmínky příslušného trhu vyžádají rozšíření jejich existujícího portfolia, standardizační organizace GS1 iniciuje ve spolupráci s významnými zástupci daného odvětví příslušné kroky k přípravě, odzkoušení nového standardu a jeho uvedení do praxe.

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.