Jak správně měřit produkty

V souvislosti se stoupajícím tlakem na prosazení standardizace dat pro elektronickou výměnu informací o produktech, transakcích a obchodních partnerech, stejně jako pro rozvoj aktivit v oblasti datové synchronizace, je nezbytné dodržení požadavků na měření produktů. V následujícím textu jsou shrnuta základní pravidla pro měření produktů, která jsou součástí globálního standardu GS1.

Spotřebitelská jednotkaSpotřebitelská jednotka

Systém GS1 v rámci standardu GDSN pro měření fyzických rozměrů závazně používá produktů pojmy výška, šířka a hloubka.

Volba měrné jednotky v rámci používaného systému (metrický či imperiální – tzn. nepravidelný systém jednotek užívaný v USA) je na dodavateli. Nejčastěji se však používají milimetry nebo centimetry. GS1 Czech Republic doporučuje všechny rozměry zadávat v milimetrech. Rozměry mohou být uváděny s přesností až na tři desetinná místa. Úroveň přesnosti je ponechána v kompetenci výrobce (nebo zadavatele dat), ale doporučuje se zaokrouhlovat na celé milimetry nahoru, např. 99,3 mm uvádět jako 100 mm. 

Měření spotřebitelských jednotek

Čelní strana spotřebitelských jednotekČelní strana spotřebitelských jednotek

Spotřebitelskou jednotkou se rozumí prakticky každý produkt, který je určen pro prodej přes pokladnu, tedy POS (Point of Sale), a který je unikátně identifikován pomocí GTIN, globálního čísla obchodní položky.

Výchozím bodem pro udání výšky, šířky a hloubky je vymezení čelní strany. To je obvykle strana s největší plochou, využívaná výrobcem pro prezentaci nejdůležitějších údajů, a to nejčastěji formou přímého potisku nebo s využitím etiket. Tyto údaje, jako je název, obchodní značka, logo výrobce atd., jsou podstatné pro zákazníka, podporují prodej produktu a ovlivňují rozhodování o koupi. Umožňuje-li orientace textu na čelní straně horizontální i vertikální prezentaci produktu (tj. text je na téže straně oběma směry nebo je umístěn na diagonále), je nejdelší strana, resp. hrana považována za výšku. Fyzické rozměry jsou podle standardů Systému GS1 po určení čelní strany definovány následujícím způsobem:

Šířka: rozměr měřený z krajního levého bodu do krajního pravého bodu.

Hloubka: rozměr měřený od hrany čelní strany k protilehlé zadní straně.

Výška: rozměr odpovídající vzdálenosti od nejspodnějšího k nejvyššímu bodu, tedy od základny k horní hraně.

Měření obchodních jednotek

Obchodní jednotkaObchodní jednotka

Obchodní jednotka je libovolné balení, které obsahuje více spotřebitelských jednotek (i skupinových balení). Každá obchodní jednotka musí být pro potřeby GDSN jednoznačně identifikována vlastním GTIN.

Před samotným měřením rozměrů je nejdříve potřeba určit tzv. základnu, která je definovaná jako spodní strana jednotky. Po určení základny je možné změřit rozměry, a to bez ohledu na to, jak je obchodní jednotka přepravována. Je nutno vzít v úvahu, že u obchodních jednotek je z hlediska terminologie pojem hloubka v praxi občas zaměňován s pojmem délka.

Šířka: rozměr kratší strany základny.

Hloubka: rozměr delší strany základny.

Výška: rozměr obchodní jednotky od základny k horní hraně.

Měření logistických jednotek

Logistická jednotkaLogistická jednotka

Logistická jednotka je jednotka různého složení vytvořená za účelem transportu a/nebo skladování a zvládnutí veškerých operací v rámci dodavatelského řetězce.

Logistickou jednotkou je zpravidla paleta, která není určena k vystavení na prodejní ploše. Může obsahovat obchodní položky identifikované různými nebo stejnými GTIN.

Šířka: rozměr kratší strany základny, u dřevěných EUR palet je 800 mm.

Hloubka: rozměr delší strany základny, u dřevěných EUR palet je 1200 mm.

Výška: rozměr od základny logistické jednotky, tj. od rovné plochy, na které logistická jednotka stojí, po její horní část, kterou je vrchol poslední ložené vrstvy jednotek balení. Uvádí se včetně palety samotné – u dřevěných EUR palet se použije standardní výška 144 mm.

O autorovi – Jakub Nosek

avatar: Jakub Nosek

, GS1 Czech Republic