Informace z GS1 Czech Republic

Služby uživatelům

GS1 Czech Republic poskytuje uživatelům celou řadu služeb. Některé lze zařadit mezi ty základní a tradičně poskytované, jako je registrace do Systému GS1, školení nebo technická podpora. Jiné je možno nazvat nadstavbovými a jsou spojeny s implementací datových a komunikačních standardů nebo s rozvojem nových příležitostí v méně tradičních sektorech. Roste podíl služeb odvozených od projektů, které (konečně) dospěly do fáze ostrého provozu. To klade na vedení i celý pracovní kolektiv GS1 Czech Republic nové požadavky a vysoké pracovní vytížení. Jednotliví manažeři již nevystačí „pouze“ se znalostí technických parametrů a specifikací standardů GS1, ale musí mít i další dovednosti, které uplatní při vedení pracovních skupin, konzultační i obchodní činnosti.

AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1 11/2017
Celkem 7 919
Z toho výrobci a distributoři 7 790
obchodníci 36
dodavatelé pro Systém GS1 88
ostatní 5

Aktualizace údajů o tržbáchStejně jako každý rok i letos budou uživatelé Systému GS1 vyzváni k vyplnění formuláře „údaje o firmě a její tržbě“ na webu GS1 Czech Republic. Data z tohoto formuláře jsou velice důležitá, protože slouží nejen k udržení aktuálnosti kontaktních informací o uživatelích, ale především jako podklad pro vystavení faktury na další rok.
Věnujte prosím správnému vyplnění pozornost a pečlivost. Formulář najdete od začátku ledna 2018 v nové sekci Moje GS1 na webu www.gs1cz.org (vstup do této sekce je v pravém horním rohu) a zároveň budete o zpřístupnění tohoto formuláře informováni e-mailem, včetně přímého odkazu. Formulář bude přístupný v měsících lednu a únoru. Výzva k vyplnění již nebude rozesílána papírovou poštou. V minulém roce GS1 Czech Republic nabídla možnost poslat fakturu e-mailem, čehož velká část uživatelů Systému GS1 využila. Za to jim patří velký dík: pomohli ke zrychlení a zjednodušení komunikace.

GS1 Activate

Zdroj: GS1 CR

GS1 Czech Republic se zapojuje do pilotního programu GS1 Activate. Co to znamená? S nástupem velkých internetových obchodů a elektronických tržišť, jako je Amazon, Alibaba, eBay či Google Shopping, na trh vzrůstá požadavek na zpřehlednění situace ohledně vydaných čísel GTIN pro jednotlivé výrobky. Dosud v této oblasti neexistovalo jednotné řešení, které by jednoduše celosvětově umožnilo vyhledání konkrétního zboží na základě jeho čísla GTIN. Globální datová synchronizace (GDSN) vyhledání produktů podle GTIN sice umožňuje, nicméně zdaleka neobsahuje veškeré vydané GTIN, jelikož se jedná o komplexní řešení zatím používané především velkými obchodními řetězci a jejich dodavateli. Vzniká tak prostor pro jednotnou platformu, která by obsahovala kromě čísla GTIN a názvu výrobku jen několik nejzákladnějších atributů, byla jednoduchá na obsluhu a dostupná bez nároků na složitou infrastrukturu. Tento prostor se organizace GS1 rozhodla vyplnit službami GS1 Activate a GS1 Cloud. Základním principem je, že každý nový GTIN, přidělený uživatelem Systému GS1 určité položce, bude tento uživatel muset zaregistrovat v GS1 Activate neboli aktivovat. Takto aktivní čísla GTIN budou automaticky zaslána do GS1 Cloud, kde je bude možné sdílet s dalšími partnery. Podrobněji o řešení naleznete v článku GS1 Cloud.

GS1 Czech Republic plánuje tuto službu zavést v rámci webové partnerské zóny Moje GS1, kterou provozuje na svých stránkách. Pro uživatele to přinese jednu zásadní výhodu – díky dostupnosti on-line bude mít každá zapojená firma stálý přehled o všech číslech GTIN, která přidělila svým výrobkům. Odpadnou tím časté problémy se ztracenými či jinak nedostupnými interními číselníky, které zákaznický servis GS1 Czech Republic řeší poměrně často a které se objevují zejména po personálních změnách ve společnostech. Zároveň takto založená data bude možno použít pro případné budoucí napojení uživatele do GDSN. Pilotní program odstartuje na jaře příštího roku a předpokládá se, že do ostrého provozu přejde v průběhu letních měsíců.

Představení nových materiálů

V průběhu roku 2017 sdružení GS1 Czech Republic pro uživatele Systému GS1 připravilo tři nové výukové materiály, které reagují na aktuální situaci na trhu.

Začínáme

  • je primárně určen pro společnosti dosud nezaregistrované v Systému GS1. Přináší přehledný popis základních kroků potřebných pro vlastní registraci, pro identifikaci produktů, popisuje možnost ověřování kvality realizovaných lineárních a 2D kódů. Součástí materiálu je i popis vzdělávacího systému a zodpovězení často kladených otázek
  • tento materiál je dostupný pouze v elektronické podobě na www.gs1cz.org

GS1 DataBar

  • vzhledem ke zvýšené poptávce po informacích o čárových kódech symboliky GS1 DataBar byl připraven materiál zaměřený na čtyři varianty symbolů GS1 DataBar určené pro maloobchodní využití. Jedná se o skupinu GS1 DataBar Omnidirectional a GS1 DataBar Expanded
  • část materiálu je zaměřena na popis častých aplikačních chyb, které vyplynuly z reálných zkušeností prvních uživatelů této symboliky na českém trhu

Systém GS1 ve zdravotnictví

  • reaguje na platnou evropskou legislativu a značení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků symboly GS1 DataMatrix a GS1-128
  • na popisu základních procesů v rámci dodavatelského řetězce ve zdravotnictví ukazuje přínosy využívání standardů Systému GS1 v tomto sektoru

Přes QR kód z videa rovnou na školení

GS1 Czech Republic se v posledních dvou letech více soustředila na další možnosti vzdělávání a zlepšování obecné znalosti o Systému GS1, a to nad rámec tradičních školení a distribuci papírových výukových materiálů. K online webinářům a konzultacím byla přidána sestava krátkých výukových videí zaměřených na nejdůležitější aktuální témata v oblasti automatické identifikace, sběru a sdílení dat.

Záměrem bylo vytvořit stručné, graficky přehledné a především 24 hodin denně online přístupné vysvětlení a popis určitého datového nosiče, služby či GS1 identifikačního klíče. Tato sdělení mají být srozumitelná i pro začátečníky, kteří nemají se Systémem GS1 dostatek zkušeností.

Poslední novinkou je video zaměřené na symbol GS1 DataMatrix. Využití tohoto datového nosiče je v současnosti nejrozšířenější zejména v průmyslové výrobě, kde se používá k identifikaci jednotlivých dílů, a také ve zdravotnictví, kde se prosazuje zejména díky schopnosti kódovat velké množství dat na velmi malé ploše.

V současné době jsou uvedena na webu www.gs1cz.org čtyři videa na témata: GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, SSCC a GTIN. Na konci každého videa je zobrazen QR kód. Po jeho naskenování je uživatel přesměrován přímo na stránku s přihlašovacím formulářem na příslušné odborné školení.

Z obalového kongresu OBALKO

logo ObalkoPátý ročník největšího českého a slovenského obalového kongresu OBALKO proběhl od 19. do 20. října 2017 v Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích u Prahy. První den konference přilákala více než 360 účastníků, přes 60 % z nich tvořili uživatelé obalů. GS1 Czech Republic akci podpořila partnerstvím a společně s akreditovaným partnerem, společností Bartech, pro ni připravila informační stánek.

Konference se skládala z dopoledního bloku, odpoledne pak probíhaly paralelní sekce (marketingová a technologická), nechybělo ani Studentské fórum a Piv-OBALKO.

Během dopoledne se návštěvníci přenesli do světa bioplastů. Přednášku na téma Bioplasty – budoucnost pro nové generace obalů uvedla Lenka Mynářová, členka představenstva Nafigate Corporation. Následná přednáška Bioplasty versus recyklační společnost od Petra Balnera, ředitele oddělení controllingu a analýz, EKO-KOM, rozpoutala zajímavou diskusi. Závěr dopoledního bloku pak patřil originální přednášce Jak ve dvou dnech přestěhovat cirkus? od Jiřího Berouska.

Odpolední program tvořily dvě hlavní paralelní sekce, technologická a marketingová, s mnoha příspěvky a případovými studiemi. Samozřejmostí byl náhled do oblasti nových technologií, nechyběl 3D tisk, problematika automatizace výroby či náhled do tajů Průmyslu 4.0. 

Na své si přišli i marketéři, designéři a jiní marketingoví fanoušci. Dozvěděli se, jakou roli hraje v dnešní době personalizace, jaká zvolit POP média či jak se zrodí nový obal. Studentské fórum propojilo studenty obalových oborů českých středních a vyšších odborných škol s čerstvými absolventy, kteří v oboru působí, a profesionály s dlouholetou praxí. Seminář PivOBALKO, určený zejména zástupcům pivovarů, představil výhody různých typů balení od etiket až po multipacky.

Pozor na QR kódy na pokladnách QR kódy se postupně stávají nedílnou součástí obalové grafiky. Nejčastěji nesou URL odkaz směřující na bližší informace o produktu, e-shop, případně na webové stránky firmy. QR kód je většinou umístěn do těsné blízkosti čárového kódu EAN-13, který je určen pro snímání na pokladnách. EAN-13 je lineární kód, který je zpravidla skenovaný snímači na bázi laseru nebo CCD. Tato zařízení nejsou schopna dekódovat 2D kódy, jako je DataMatrix nebo QR kód. V poslední době dochází k výraznému vývoji u všesměrových platebních terminálů, výrobci upouštějí od používání laserových nebo CCD zařízení a využívají kamerové snímače. Ty jsou schopny skenovat jak 1D čárové kódy, tak 2D symboly.
V této souvislosti stále častěji registrujeme střet identifikace mezi „prodejními“ kódy EAN-13 a „marketingovými“ QR kódy. V praxi je již potvrzeno prodejci, že umístění QR kódu do blízkosti kódu EAN-13 negativně ovlivňuje dekódování EAN-13, tedy i plynulost odbavování zboží na platebním terminálu. Autoři grafiky obalů nebo etiket by měli mít zejména při tvorbě užité grafiky tuto informaci na zřeteli a neumísťovat, v zájmu předcházení zbytečným problémům, tyto dva datové nosiče vedle sebe.

SpeedCHAIN 2017

Z panelové diskuse na logistické konferenci SpeedCHAIN
Zdroj: GS1 CR

Břevnovský klášter v Praze na začátku listopadu hostil již dvanáctý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN. Tradiční odborné setkání logistiků, podnikatelů, akademických pracovníků i představitelů státní správy se letos uskutečnilo pod heslem Globální ekonomika: výzva pro lokální logistiku. Konferenční sály kláštera do posledního místa zaplnilo 627 logistických osobností, které do Břevnova dorazily z jedenácti zemí. Připraven pro ně byl bohatý odborný program v devíti sekcích a pěti panelových diskusích, na kterém se podílelo 91 partnerů.

První prezentace zavedla posluchače do světa špičkové logistiky, která klade důraz na udržitelnost a životní prostředí. Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací v logistice značky ŠKODA AUTO, hovořil o tom, co pro největšího domácího výrobce automobilů znamená zelená logistika a jak ve svém komplexním úsilí o ekologii výroby, dopravy a logistiky využívá nejmodernější technologie. 

Andy Rooke, viceprezident sdružení British APCO a jeden z celosvětově nejvýznamnějších odborníků na eCall, představil tento systém, který umožňuje přivolat rychlou pomoc účastníkům dopravní nehody a je v EU postupně zaváděn pro osobní vozidla. V současnosti pracuje na dalším rozšíření tohoto systému pro zajištění bezpečnosti nákladních vozidel. Neustávající růst a rozvoj velkých měst a aglomerací přináší problémy, s nimiž se stále více musí potýkat i logistika. Situaci i možná řešení představil Jakub Holec, majitel a jednatel 108 AGENCY. Vysvětlil, jak mohou například města ve spolupráci s poskytovatelem logistických služeb společně zakládat akciové společnosti k řešení dopravní obslužnosti v centrech. Ani letos na konferenci SpeedCHAIN nechyběly tradiční panelové diskuse. V nich odborníci diskutovali o řadě aktuálních problémů logistického oboru, například zaměstnávání cizinců s jeho riziky a výhodami, zavádění nových technologií ve skladech i otázce rolí multimodálních přeprav v logistickém řetězci.

logo SpeedChainPanelové diskuse na téma Technologie ve skladech: Vize versus realita se zúčastnili panelisté ze zavedených firem Georg UTZ ČR, GS1 Czech Republic, Kodys, Linde Material Handling a Zebra Technologies Europe. Téma, které zahrnuje širokou problematiku řízení a práce ve skladech, se ukázalo jako zcela aktuální a pro více než 90 posluchačů velmi zajímavé. Na informace bohatá diskuse zkušených panelistů poodkryla reálné možnosti efektivního řízení skladů, využití unikátní identifikace uskladněných položek a bezchybné práce s nimi. Současně upozornila na některé přetrvávající mýty a nereálné představy například v oblasti uplatnění RFID technologií a naznačila skutečné možnosti jejich využití.

Odbornou část prvního dne uzavřel tradiční Logistický Hydepark. Řízený rozhovor s Romanem Horváthem, jednatelem společnosti SATUM CZECH, a Alešem Lopraisem z Loprais Tatra Teamu moderoval Vlasta Korec. Ve více než hodinovém bloku zazněla slova o tom, co spojuje podnikání v pojišťovnictví se špičkovým závodem trucků na Rallye Dakar a jaké náročné překážky musí oba obory překonávat.

GS1 in Europe na pomoc Světlušce

Přemysl Filip (Světluška) přebírá šek na obnos utržený na dobročinné dražbě v Bruselu.
Zdroj: GS1 CR

Platforma sdružující 47 členských organizací GS1 z Evropy, GS1 in Europe, letos zorganizovala své každoroční regionální fórum v Praze. GS1 Czech Republic se tak ujala role hostitele konference konané ve dnech 30. 10. – 2. 11. (Podrobnosti najdete v tomto článku).

Letos poprvé se organizátoři rozhodli rozšířit akci o charitativní rozměr. Jako předehra posloužilo únorové GS1 Global Forum: na konferenci v Bruselu pracovníci GS1 Czech Republic v dobročinné dražbě nabídli řadu výrobků pocházejících z České republiky, jako např. tradiční sklo nebo nefalšovaný český vinyl s hudbou Bedřicha Smetany. Dražba vynesla celkem 5000 eur. Symbolický šek na tuto částku předala v Praze ředitelka sdružení GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová Přemyslu Filipovi, řediteli Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Světluška je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Přispět je možné např. pomocí dárcovské SMS.

logo SvětluškaDárce může Světlušku jednorázově podpořit částkou 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Podle toho zvolí text dárcovské zprávy (DMS SVETLUSKA 30, DMS SVETLUSKA 60, DMS SVETLUSKA 90) a odešle na číslo 87 777.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.