Globalní certifikace kvality datových služeb

Celosvětová organizace GS1 představila začátkem roku nový program, který má za cíl zlepšit přístup ke správě kmenových dat s důrazem na jejich kvalitu.

Nový projekt pomůže správně nastavit lokální programy a služby v oblasti správy kmenových dat mimo jiné tím, že jejich poskytování bude podléhat pravidlům správné praxe. Také národní organizace GS1, jako poskytovatelé těchto služeb, projdou určitým procesem ohodnocení profesní úrovně.

Představy zákazníka ovlivňují maloobchod

Dnešní maloobchod čelí stále výrazněji se prosazujícímu trendu náročného zákazníka. Moderní spotřebitelé předpokládají stoprocentní dostupnost produktu, který si chtějí koupit právě teď za tu správnou cenu. To jsou rozhodující parametry pro jejich spokojenost s nákupem či obchodním kanálem.

Jsou tu ale i další výzvy. Stoupají nároky na informace o prodávaných produktech, existuje celá řada legislativních požadavků, panuje tlak na sledovatelnost určitých skupin produktů. To vše vyžaduje stále větší objem produktových dat, přičemž roste význam jejich kvality a dostupnosti.

Kvalita dat představuje základ efektivity většiny obchodních i ekonomických procesů. Dnes však stále více ovlivňuje také to, jak zákazník produkt vnímá, zda jej považuje za kvalitní a bezpečný, právě proto, že jsou dostupné věrohodně vypadající informace o jeho složení, původu a použití. Datová kvalita se stává přímým odrazem kvality produktu!

Zdravotnictví objevuje kmenová data

Téma správy kmenových dat a jejich kvality v poslední době rezonuje také v celém zdravotnickém sektoru. Nekonzistentní, neúplná a nesprávná nebo dokonce chybějící data zvyšují riziko chyb, snižují efektivitu celého dodavatelského řetězce a samozřejmě zvyšují náklady na zdravotní péči. Ale především mohou negativně ovlivnit bezpečnost pacienta. Farmaceutický průmysl i výrobci zdravotnických prostředků se proto začali intenzivně zabývat kvalitou produktových dat, zavedli interní audity a procesy, které zaručují správnou výrobní a distribuční praxi. Zkušenosti z praxe ukazují, že hodnota přesných a spolehlivých dat, která je možno efektivně sdílet mezi průmyslem a poskytovateli zdravotní péče, se projevuje ve svém důsledku ve zlepšení péče o pacienta. Je přímo měřitelná nejenom ekonomickými ukazateli, ale je pozitivně hodnocena i ze strany zdravotnického personálu.

Přínosy programu

  • Posílení kvality dat
  • Zvýšení efektivity dodavatelského řetězce
  • Zavedení služeb na podporu kvality kmenových dat
  • Snížení nákladů a chybovosti
  • Snížení rizik plynoucích z nekvalitních dat

Dva projekty certifikačního programu

Certifikační program na podporu kvality kmenových dat v sobě zahrnuje dva související projekty:

1) Certifikační program určený národním organizacím GS1, který umožňuje podle standardních kritérií vyhodnotit úroveň lokálně nabízených služeb v oblasti kvality, resp. správy kmenových dat. U tohoto programu se předpokládá, že globální organizace GS1 převezme roli jakéhosi auditora, který ověří, zda národní organizace poskytuje služby související s kmenovými daty v souladu s platnými pravidly. V případě kladného výsledku jí udělí statut certifikovaného poskytovatele (GS1 Master Data Services Provider).

2) Certifikační program pro značkové výrobce, který poskytuje návod, jak správně pořídit kvalitní kmenová data a jak s nimi pracovat v souladu s pravidly standardu GS1. Certifikace u výrobce proběhne v několika postupných krocích. Nejprve se podle připravené globální metodologie provede kontrola procesů zajištujících pořizování kmenových dat v dané organizaci, pak se posuzuje dodržování standardů GS1 a správné praxe při pořizování a správě dat. Pokud výrobce úspěšně absolvuje certifikační proces, získá certifikát kvality a právo používat označení Certifikovaný značkový výrobce. Toto označení je platné celosvětově a mělo by být pro všechny obchodní partnery zárukou, že společnost je schopna dodat kvalitní a plnohodnotná produktová data.

Ke globálně kompatibilním datům


Zdroj: GS1 CR

Očekávaným benefitem certifikačního programu pro lokální trh by pak měla být jistota, že splnění požadavků na kvalitu na domácím trhu bude dostačující i pro ostatní trhy a výrobci by neměli na zahraničních trzích čelit požadavkům, které nejsou zahrnuty do globálního programu.

To však nezávisí pouze na GS1, ale také na vůli uživatelů pravidla pro kvalitu dat akceptovat. Globální certifikační program by měl vytvářet standardizovanou základnu pro služby, které se zaměřují na správu kmenových dat s cílem zlepšit jejich kvalitu již ve fázi jejich vzniku, tedy u výrobce nebo zadavatele dat. Podnětem k sestavení certifikačního programu byla skutečně identifikovaná a uživateli deklarovaná potřeba zlepšit důvěru mezi obchodními partnery v oblasti správy produktových dat.

Program je nyní testován v několika zemích. GS1 Czech Republic se do projektu zapojí na základě výsledků testování a s ohledem na zájem uživatelů na českém trhu. O možnosti vstupu do certifikačního programu budou uživatelé informováni. Zájemci o více informací mohou kontaktovat GS1 Czech Republic, k dispozici je uživatelský manuál k certifikačnímu programu, specifikace kvalitativních požadavků i seznamy hodnotících kritérií. 

O autorce – Pavla Cihlářová

avatar: Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Je členem regionálního výboru GS1 in Europe, kde se podílí na koordinaci evropských pracovních skupin a projektů. Pod jejím vedením byl mimo jiné zahájen projekt datové synchronizace i užší spolupráce s technologickými i odbornými institucemi.