Standard EPC pomáhá recyklovat elektroodpad

Španělský fond ECOLEC zahájil průkopnický projekt nakládání s odpady z elektronických zařízení. Technické řešení je založeno na použití čipů GS1 EPC/RFID, které pomáhají k identifikaci domácích spotřebičů v procesu likvidace odpadu. V tomto projektu sehrála klíčovou roli španělská členská organizace GS1.

V roce 2011 na španělský trh s odpady a druhotnými surovinami vstoupilo elektronické zařízení o souhrnné hmotnosti 670 000 tun. Pouze 30 % tohoto objemu však bylo zpracováno správně. Tzn. asi 460 tisíc tun elektroodpadu bylo prodáno a zlikvidováno buď nelegálně, nebo v rozporu s příslušnými předpisy, což představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí i pro tvář španělského průmyslu.

ECOLEC Foundation představuje integrovaný systém řízení likvidace odpadu v přísném souladu s evropskými normami (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – WEEE; vydáno Evropskou komisí v roce 2002). Systém byl vytvořen na společné platformě průmyslových sdružení, jejichž členy jsou španělští výrobci a dovozci elektroniky. Partnerem fondu je společnost MCCTELECOM, která se specializuje na oblast informačních a komunikačních technologií. Systém je propojen s projektem WEEE TRACE (http://www.weeetrace. eu/). Řešení zajišťuje sledovatelnost odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Pomáhá redukovat objemy elektroodpadu, který mizí nekontrolovanými kanály a dohlížet na dodržování správných postupů, pro recyklaci.

EPC v dalších projektech odpadového hospodářství

Toto řešení kombinuje technologii EPC založenou na standardech Systému GS1 s dalšími technologiemi, jako je GPS. V momentě přijetí označeného odpadu do míst zpracování a během jeho recyklace je pomocí automatické identifikace kontrolována správnost likvidace každého druhu odpadu.

Aktuálně byla úspěšně dokončena první fáze pilotního projektu WEEE TRACE. Během této fáze realizované v regionech Baskicko a Navarra bylo v souladu s předpisy zlikvidováno na 3 mil. tun elektrického odpadu. Nyní bude nový systém využíván v celém Španělsku. Řešení založené na globálních standardech GS1 je snadno aplikovatelné v jakékoli další zemi. Aplikací standardu GS1 EPC v odpadovém hospodářství ve světě přibývá. Jedním z čerstvějších projektů je řešení, na kterém se podílela norská EPC/RFID laboratoř GS1. Odborné veřejnosti ho představil Roar Lorvik (GS1 Norway) na říjnovém setkání laboratoří GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab Network v Helsinkách. Projekt se týká recyklace druhotných surovin pomocí RFID: vytříděný plast, kov a papír se z Norska vyváží do Švédska. Švédská strana s vývozci odpadu komunikuje pomocí sítě EPCIS; data o surovinách určených k automatickém u třídění a recyklaci jsou zapsána v UHF pásmu.

O firmě – Redakce GS1 INFO 859

avatar: Redakce GS1 INFO 859

Magazín INFO 859 je pravidelným periodikem, vycházejícím vždy v červnu a v prosinci. Je zdrojem aktuálních informací o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi.