Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

ECR má novou organizační strukturu

Prezidium Česko-Slovenské ECR iniciativy na svém zasedání začátkem října odsouhlasilo změnu organizace činnosti.

Cílem této změny je umožnit snadnější přístup k metodám, postupům, zkušenostem, příkladům nejlepší praxe, ale i očekávaným trendům publikovaným jak ze strany ECR Europe a národních iniciativ v dalších zemích, tak i ze strany The Consumer Goods Forum.

Nová evropská legislativa změní potravinářský průmysl

V prosinci 2014 vstoupí v platnost nové Nařízení EU 1169/2011. Pro členy ECR přináší nová legislativa velkou výzvu. Důvodem změn celého sektoru je potřeba vysoké informovanosti spotřebitelů.

Cílem regulace poskytování informací by mělo být dosažení vyšší úrovně informovaného výběru při nákupu i konzumaci potravin (sektor stravování). Nařízení se projeví mj. v oblasti označování obalů, čitelnosti písma, formulací textu a povinně uváděných údajů. Prezidium ECR odsouhlasilo vytvoření společného akčního plánu s cílem umožnit společnou diskusi, sdílet příklady nejlepší praxe a hledat společně příležitosti ke sdílení a plnému využívání potenciálu digitálního obsahu při interakci s konečným spotřebitelem.

B2B Platforma / Supply Chain Initiative

Na základě společných aktivit zástupců nejvýznamnějších dodavatelů a obchodních řetězců byla pod gescí Evropské komise vytvořena společná platforma The Supply Chain Initiative, jejímž cílem je prosazení rámce pro dodržování správných obchodních praktik v potravinářském dodavatelském řetězci.

Tato společná platforma byla v polovině října oficiálně spuštěna na evropské úrovni. Postupně se předpokládá vytvoření lokálních platforem v jednotlivých členských zemích EU. Prezidium iniciativy ECR, jehož členy jsou společnosti, které vznik evropské platformy podpořily, rozhodlo o přípravě akčního plánu pro definování dalšího postupu týkajícího se našeho maloobchodního trhu. Tomuto tématu bude věnována rovněž panelová diskuse na nadcházející konferenci Retail Summit 2014.

Speed Docking 2014

Vedení Česko-Slovenské iniciativy ECR schválilo záměr připravit a realizovat soutěž Speed Docking a připojit se tak k dalším zemím, kde již soutěž s úspěchem proběhla (Nizozemsko, Belgie a Lucembursko).

Cílem projektu je zaměřit se na oblast distribuční logistiky, procesy související s vyskladněním zboží a jeho přejímkou v distribučním centru obchodníka či velkoobchodu a společný postup pro identifikaci příležitostí ke zvýšení efektivity těchto procesů. Zaměří se na dodržování plánovaných závozových oken, efektivitu jejich řízení, využívání elektronické komunikace včetně EDI zpráv DESADV a RECADV, standardní GS1 logistické etikety s SSCC kódy aj. Na začátku roku 2014 proběhne několik workshopů k problematice efektivity distribuční logistiky a nástrojů pro řízení závozových oken určených pro poskytovatele logistických služeb. V plánu je rovněž setkání ke slavnostnímu zahájení projektu Speed Docking Contest.

Vzdělávání profesionálů retailové logistiky

Spolupráce s Logistickou akademií na vzdělávacích programech pokračuje. Další z workshopů je připravován na leden 2014.

Programy vzdělávání logistických manažerů se rozvíjejí. Pokračuje podpora realizace jednotlivých kurzů Logistické akademie pro frekventanty v prostorách GS1 Czech Republic i příprava náplně pro specializované workshopy zaměřené na retailovou logistiku. Future Value Chain 2022 The Consumer Goods Forum (TCGF) zveřejnilo dokument, který se zabývá výzvami a tématy, která budou zásadním způsobem ovlivňovat dodavatelský řetězec ve výhledu do roku 2022.

TCGF se na základě této analýzy soustřeďuje na tři významné iniciativy, které odrážejí především nástup moderních technologií do každodenního nakupování a efektivitu nakládání se zdroji při značení a balení produktů. Česko-Slovenská iniciativa ECR se na tato témata zaměří v jednom z odborných workshopů.

Zachraň jídlo: opatření proti plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami a zavádění opatření k jeho zabránění je významné celospolečenské téma týkající se celého vyspělého světa. Podle dostupných údajů skončí v odpadu obsah jednoho ze čtyř nákupních vozíků. Co se týče čerstvých potravin, je tento podíl ještě vyšší.

Dosažení zlepšení vyžaduje velmi úzkou spolupráci všech subjektů v dodavatelském řetězci. Klíčovým momentem je rovněž tlak na zavedení takových opatření, která slouží jako prevence vzniku takového stavu.

Prezidium ECR rozhodlo zabývat se tímto problémem společně, prvním úkolem je připravit akční plán a soustředit se na tři základní oblasti: legislativa (problém DPH u darovaných potravin), principy spolupráce s Potravinovou bankou a dalšími subjekty a zprostředkování příkladů nejlepší praxe (včetně zahraničních projektů v rámci aktivit iniciativ ECR) a vytvoření nástroje pro sdílení dat. 

Občanská iniciativa Zachraň jídlo! uspořádala v září happening, kterým chtěla atraktivním způsobem poukázat na problematiku plýtvání potravin ve vyspělých zemích – více než 700 000 tun potravin je ročně v ČR vyhozeno. Studenti uvařili oběd pro 1000 kolemjdoucích z potravin, které by byly jinak v obchodech vyhozeny. Na akci se přímo podílelo několik členů ECR, samotná iniciativa se stala partnerem celého projektu. O happening projevila velký zájem česká média, která navíc upozornila na podmínky a nevyužitý potenciál našich potravinových bank. ECR se tomuto tématu bude nadále intenzivně věnovat; rok 2014 bude dokonce vyhlášen Evropským rokem proti plýtvání potravinami.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.