Jsme tu pro vás

Jedním z hlavních poslání GS1 Czech Republic je vzdělávání a rozvoj výukových programů pro uživatele standardů GS1. Systém GS1 se za čtyřicet let existence vyvinul v rozvětvenou vzájemně se prolínající soustavu mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a přenos informací v rámci globálního logistického řetězce. S prohlubující se komplexností Systému GS1, s jeho pronikáním napříč obory a s rozšiřováním portfolia standardů a řešení, roste důležitost předávání správných postupů uživatelům. Tomu odpovídá stále širší nabídka školicích programů i každoroční nárůst počtu absolventů.

Zatímco v loňském roce absolvovalo školení z nabídky GS1 Czech Republic něco málo přes 200 firem, letošní čísla naznačují, že počet proškolených uživatelů stoupne minimálně o polovinu. Udržet tento trend jistě nebude jednoduché. Ukazuje se však, že cesta ke stálému zájmu uživatelů vede přes pečlivé vyhodnocování požadavků obchodní praxe a snahu co nejlépe školení přiblížit aktuálním potřebám uživatelů. Dnešní skladba školení vychází ze základního rozdělení typů školení podle úrovně implementace Systému GS1 u uživatele. Roli hraje také velikost společnosti a sektor, ve kterém se pohybuje.

Školení podle potřeb uživatelů

Stále se rozšiřující nabídka v současnosti vyústila v obsahově pestrou škálu odborných školení, která již tvoří ucelený vzdělávací program.

První skupinu tohoto programu tvoří tzv. základní školení. Patří sem například Základní informace o Systému GS1, Základy EDI komunikace, Základy EPC/RFID technologie nebo Pravidla pro přiřazování GTIN. V rámci těchto školení se uživatelé seznamují se základními principy implementace konkrétního standardu včetně možností propojení na doporučená řešení nebo příklady správné praxe. Druhým typem školení jsou odborná školení pro pokročilejší uživatele, u kterých se již předpokládá praktická znalost jednotlivých standardů Systému GS1. Jedná se například o školení určená pro ty uživatele Systému GS1, kteří se zajímají o novinky a změny, potřebují proniknout hlouběji do nadstavbových témat, potřebují se zorientovat v propojení nebo kombinaci více standardů v rámci konkrétního řešení. Do této skupiny lze zařadit školení orientovaná na kvalitu čárových kódů, kvalitu dat a jejich sdílení, symboliku GS1 DataBar, 2D kódy, standardní logistickou etiketu a její interpretaci do elektronického dodacího listu. Vzhledem k růstu požadavků uživatelů a s přihlédnutím k dalšímu vývoji Systému GS1 se bude právě nabídka těchto odborných školení i nadále rozšiřovat. Školení jsou vedena produktovými manažery sdružení s podporou dalších pracovníků, specialistů na konkrétní oblasti standardizace. Základní a odborná školení jsou nabízena v pravidelných termínech, které jsou s předstihem inzerovány prostřednictvím webové stránky GS1akademie.cz a uváděny pololetně vždy v aktuálním vydání periodika INFO 859.

Koordinace školení
Michael Šimek
simek@gs1cz.org

Využití EPC/RFID centra
Petra Fuchsíková
fuchsikova@gs1cz.org

Třetí typ školení představují programy sestavované na míru konkrétním uživatelům. Do této skupiny patří obvykle školení iniciovaná velkými společnostmi, které využívají možnosti proškolit větší počet svých obchodních partnerů na neutrální půdě. Takový typ výuky se většinou týká konkrétní implementace a je často stanoven i přesný časový rámec. Další variantou vzdělávání na míru jsou školení vyžádaná konkrétní společností s cílem vyškolit větší počet zaměstnanců vlastní firmy. Jsou obvykle realizována přímo u společnosti, která o ně požádala.

Vzdělávání je primárně určeno pro uživatele Systému GS1. Výjimkou z tohoto pravidla je speciální š kolení pro samostatné grafické návrháře a grafická studia zaměřené na kvalitu provedení čárových kódů jako nedílné součásti obalu a obalového materiálu. Cílem je poskytnutí potřebného know-how pro tvorbu a umísťování čárových kódů tak, aby garantovaly hladký průchod zboží na prodejních terminálech. Výsledkem by mělo být výrazné omezení počtu někdy i fatálních chyb, kterých se neinformovaný autor grafiky dopustí, aniž by tušil, že odstartoval řetězec problémů, který může končit i nesnímatelností kódu a následně ekonomickými ztrátami.

Portál pro školení: gs1akademie.cz

Přehled termínů jednotlivých školení je pro období 1. pololetí roku 2014 uveden v tomto
časopise na str. 38. Dále je dostupný na stránkách ww w.gs1akademie.cz, kde se uživatelé zároveň mohou přihlásit na konkrétní termíny vybraných školení.

Kromě základního školení, které je povinné pro nově zaregistrované uživatele a doporučené pro nové zaměstnance již zaregistrovaných uživatelů, jsou školení zpoplatněna podle ceníku produktů a služeb. Po předložení voucheru, který je vložen v každém vydání periodika INFO 859, má jedna osoba vstup na jakékoli školení podle svého výběru zdarma.

Ke každému tématu školení jsou připraveny materiály s detailními informacemi, ze kterých uživatelé mohou čerpat doplňující informace. Příslušné materiály jsou v elektronické podobě dostupné i na stránkách ww w.gs1cz.org.

Profily školení

Základní informace o Systému GS1

Školení je určeno zejména pro zaměstnance společností nově zaregistrovaných do Systému GS1. Je velmi vhodné i pro nové zaměstnance stávajících uživatelů. Cílem je ukázat posluchačům možnosti Systému GS1 a poskytnout jim základní informace o datech a datových nosičích.

Školen í je určeno zejména zaměstnancům, kteří budou ve své společnosti zavádět Systém GS1 a soustavně s ním pracovat. Pro tyto uživatele je prakticky povinné.

Pravidla pro přidělování GTIN

Náplní tohoto školení je shrnutí základních pojmů a pravidel, které je třeba dodržovat při přiřazování GTIN a zajistit tak jejich správnou funkčnost. Podporuje povědomí o důležitosti správného přiřazování GTIN a přináší odpovědi na často se vyskytující otázky ze strany uživatelů Systému GS1.

Školení je určeno především pro pracovníky firem a organizací, kteří jsou odpovědní za přiřazování čísel GTIN, vedení databáze položek i pro pracovníky zodpovídající za tvorbu obalů.

Základy EPC/RFID

Účastníkům školení jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti RFID technologie. Školení klade důraz na využití standardních systémů automatické identifikace pro zvýšení efektivity dodavatelského řetězce a možnosti využití RFID v praxi (prezentováno na příkladech případových studií z ČR a zahraničí). Součástí školení je ukázka aplikací HW a SW vybavení EPC/RFID centra.

Školení je určeno všem zájemcům o RFID technologii a standard EPC.

EDI – Elektronická výměna dat

Školení posluchačům přinese informace o standardech GS1 pro elektronickou výměnu dat. Účastníci získají přehled o základních elektronických zprávách v logistickém řetězci.

Školení je určeno pro střední management a IT podporu firem zavádějících či rozšiřujících EDI.

Propojení standardů v praxi

Naprostou novinkou je školení pro pokročilé uživatele Systému GS1 se zaměřením na funkčnost, součinnost a propojení jednotlivých standardů v praxi, principy sběru a sdílení dat. Školení poukazuje na benefity zvládnutých technologií EDI, RFID, práci s kmenovými daty atd. Současně upozorňuje na změny ve standardech a jejich praktické dopady.

Školení je určeno zaměstnancům, kteří rutinně pracují s některým ze standardů GS1 a mají zájem o standardní řešení a o náměty, jak je ve vlastní praxi úspěšně využívat.

Paletová etiketa

Školení se podrobně věnuje symbolice GS1–128, na které je GS1 Logistická etiketa postavena, podrobně rozebírá příslušná pravidla, upozorňuje na časté chyby a odpovídá na praktické otázky tohoto standardního řešení.

Je určeno pro pokročilé uživatele, kteří zavádějí či mají v úmyslu implementovat standardní systém značení logistických jednotek.

Sledovatelnost

Školení je věnováno aktuálním otázkám vysledovatelnosti produktů, tj. zpětné identifikace vzniku konkrétní položky, její aplikace a místa výskytu v logistickém řetězci s cílem dosažení možnosti efektivního stažení defektních výrobků z trhu s co nejmenšími ekonomickými ztrátami.

Je určeno pro pokročilé uživatele Systém u GS1, kteří mají zájem získat více in formací o standardním řešení závažné problematiky, jejíž řešení je povinné ve smyslu Nařízení EU 178/2001.

GS1 DataBar

Symbolika GS1 DataBar reprezentuje zcela novou skupinu lineárních, oboustranně dekódovatelných čárových kódů. Jsou první skupinou symbolů od zavedení automatické identifikace spotřebitelských jednotek symboly EAN/UPC, z nichž některé jsou snímatelné na pokladnách.

Školení je určeno firmám, které potřebují identifikovat především produkty s proměnnými jednotkami, čerstvé produkty, uvádějí na trh kupony apod.

2D symbolika

Datové nosiče vyvinuté na bázi 2D (GS1 DataMatrix, GS1 QR kód) představují možnost kódování vysokého počtu dat na velmi malé ploše. Stávají se tak perspektivními nosiči celé řady informací, které budou využívány v mnoha sektorech s dopady na včasnost a přesnost informací pro zákazníka, pacienta atd. GS1 DataMatrix je již v současnosti využíván k identifikaci ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu nebo v kosmetice.

Školení je určeno zejména zájemcům, kterých se přímo týká problematika velkého počtu informací ve vztahu ke konkrétním u produktu.

Kvalita čárových kódů pro grafiky

Školení je zaměřeno na důležité aspekty kvality standardních datových nosičů připravovaných v rámci vznikajících grafických předloh především pro obaly a obalové materiály spotřebitelských jednotek. Věnuje se principům správné funkce symbolů, rozboru nejčastějších chyb, problematice jejich umístění a podává praktické informace o tom, čeho se v praxi vyvarovat.

Školení je určeno zejména brand manažerům, kteří zadávají příslušné grafické práce, grafikům a designérům, kteří navrhují grafický design obalů a obalových materiálů včetně etiket.

Kam na školení?

Školicí prostory GS1 Czech Republic včetně EPC/RFID centra se nacházejí v sídle sdružení: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

O autorovi – Michael Šimek

avatar: Michael Šimek

GS1 BarCodes Consultancy, GS1 Czech Republic

Specializací je verifikace čárových kódů.