Bezpečnost zákazníků sektoru kosmetiky především

Potřeba rozvoje spolupráce v dodavatelském řetězci a využívání globálních standardů GS1 – to jsou klíčové závěry jednání významných kosmetických firem, které se sešly v reakci na nařízení Evropské komise č. 1223/2009. V červenci 2013 nařízení vstoupí v platnost ve všech 27 státech EU. Nová legislativní úprava pro oblast kosmetiky má za úkol chránit bezpečnost spotřebitelů a přináší s sebou mnohé výzvy pro zefektivnění logistiky v oboru.

Zdroj: GS1
Zdroj: GS1

Česko-Slovenská iniciativa ECR hostila na konci března setkání zástupců kosmetických firem, kteří diskutovali připravované změny, jež přináší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. Hlavním hostem setkání byl Alexandre Rieucau, projektový manažer GS1 France. Specialista na implementaci standardů GS1 v sektoru kosmetiky prezentoval zkušenosti z pilotních projektů ve Francii. Francouzský trh patří k nejrozsáhlejším kosmetickým trhům vůbec – v oběhu je zde odhadem zde více než 67 miliard kusů obchodních položek každý rok. Trh reprezentuje 2200 obchodů a 160 firemních značek.

Francie je o krok napřed

GS1 France se ve spolupráci s ECR dohodla s obchodními řetězci, asociacemi sdružujícími obchodníky i výrobce, i samostatnými výrobci na společném projektu, jehož výsledkem bude vytvoření postupů pro naplnění nařízení EU, a to konkrétně:

 • Definování rámce dlouhodobé spolupráce a konkrétních cílů vždy pro určité období.
 • Vytvoření příručky pro oblast logistiky, která bude doporučovat osvědčené postupy pro obchodní přepravu na bázi spolupráce v dodavatelském řetězci.
 • Rozvoj standardů EDI pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů.
 • Příprava příručky osvědčených postupů při stahování zboží z prodeje – definice logistikou osvědčených postupů, které budou v souladu se specifikacemi EU a definice procesů vedoucích k efektivnímu stažení kosmetických přípravků v případě zjištěných závad, jak je uvedeno v novém nařízení EU.
 • Rozvoj řešení pro sdílení ucelených záznamů o produktech, synchronizace dat a zajištění jejich kvality s využitím standardů GS1 GDSN. Řešení zahrnuje kmenová data, informace pro spotřebitele a do budoucna i obrázky a další požadované informace.
 • Vytvoření příručky logistických osvědčených postupů pro distribuci nekomerčního zboží (testery, vzorky, dárky aj).
 • Využití radiofrekvenční identifikace (RFID) pro identifikaci zboží a snížení ztrát.
 • Zajištění bezpečnosti výrobků a boj proti padělkům.

Plán realizace hlavních úkolů by měl být splněn do konce roku 2014.

Co s sebou nařízení EU pro kosmetický sektor přináší?

Z březnového setkání zástupců kosmetických firem v GS1 Czech Republic
Z březnového setkání zástupců kosmetických firem v GS1 Czech Republic
Zdroj: GS1 Czech Republic

Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení a nikoli směrnici, budou obsažené změny platné ve všech členských státech EU přesně ve znění, které nařízení uvádí. Přísnost je srovnatelná s předpisy vztahujícími se na farmaceutické produkty. Nařízení se týká všech kosmetických produktů, které jsou určeny k zevnímu užití – šamponů, laků na vlasy, parfémů, make-upu, deodorantů, zubních past a selektivní kosmetiky (např. laky na nehty, rtěnky, řasenky). Výrobci musí dodržovat tyto povinnosti:

 • Podání zprávy o bezpečnosti produktu – odpovědná osoba má povinnost ji zveřejnit elektronickou formou pro každý kosmetický výrobek zavedený na trhu některého z členských států EU. Tato zpráva je podobná zprávě o klinických účincích farmaceutických výrobků. Odpovědná osoba musí být vždy z členského státu EU a má povinnost uchovávat informace o daném produktu po dobu 10 let od uvedení poslední šarže na trh.
 • Oznámení elektronickou formou (Evropské komisi a lokálnímu kompetenčnímu orgánu) o každém novém produktu před jeho uvedením na trh v členském státu EU.
 • Zveřejnění informací o možných závažných nežádoucích účincích produktu.
 • Omezení a povinnost uvádění obsahu některých látek – pro tzv. CMR (látky karcinogenní, mutagenní a nebezpečné pro reprodukci) a pro nanomateriály.
 • Od července 2016 navíc vstoupí v platnost povinnost zveřejnit vzhled (obrázek) originálního obalu po uvedení výrobku na trh členského státu EU. Mezi změny, týkající se tvorby obalu, mimo jiné patří: zavedení nových piktogramů; uvádění seznamu ingrediencí v souladu s nomenklaturou INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients); uvedení obsahu alergenů (podle směrnice 2003/15/EC) a uvedení čísla šarže. Informace určené konečnému spotřebiteli musí být nesmazatelné, snadno srozumitelné (tj. v jazyce státu, na jehož trhu je produkt uveden) a dobře viditelné.
 • S cílem zajištění vysledovatelnosti produktu má každý subjekt dodavatelsko-odběratelského řetězce povinnost uchovávat údaje o subjektu, který mu v rámci celého řetězce předchází, a o každém subjektu, který po něm následuje. Tato povinnost uchovávání informací trvá po dobu tří let od dodání konkrétní šarže na trh. Vyžadované informace zahrnují i údaje o čísle šarže a odpovědné osobě – nestačí pouze informace z faktury. Proto je nutné uchovávat dodací listy, kde jsou tyto údaje uvedeny, a to nejlépe v podobě elektronického dokladu (DESADV). To byl jeden z důvodů proč se ve Francii představitelé sektoru kosmetiky rozhodli využít k tomuto účelu právě standardy Systému GS1. Vzhledem k tomu, že odpovědnost leží podle nařízení na subjektu, který je posledním článkem řetězce před konečným spotřebitelem, může využití EDI přinést efekt a snížit administrativní zátěž rovněž u malých a středních podniků. Tento přínos byl ve Francii zavedením definovaných postupů již potvrzen.
 • Nařízení se též týká stahování výrobků (či konkrétních šarží) z trhu a vymezuje povinnost výrobce a maloobchodníka zavést systém pro efektivní stahování výrobků či jeho šarží z trhu.

A co Česká republika?

Česko-Slovenská iniciativa ECR ve spolupráci s GS1 Czech Republic dlouhodobě usiluje o zavádění inovací, zvyšování kvality a odstraňování neefektivit v dodavatelském řetězci. V současnosti je jednou z jejích priorit příprava projektu, který by odpovídal individuálním potřebám a požadavkům společností, které v rámci dodavatelského řetězce FMCG reprezentují trh s kosmetickými produkty. V současné době tedy mapuje aktuální situaci, připravenost jednotlivých subjektů a jejich očekávání k výše uvedené problematice a bude pracovat na zavedení jednotných postupů ke splnění nařízení EU na českém trhu.

O autorce – Kateřina Teplá

avatar: Kateřina Teplá

Koordinátorka marketingu, GS1 Czech Republic

Specializuje se na marketing, úpravu webových stránek, knowledge management a publikaci.