Nová Pravidla pro přiřazování GTIN

Přiřazení globálně unikátní identifikace obchodním položkám znamená rozhodující moment pro zajištění akceschopnosti, funkčnosti a efektivity celého dodavatelského řetězce. Standardní identifikace obchodních položek je základem pro přesnou výměnu informací o produktech mezi obchodními partnery ve všem srozumitelné podobě. Pokud všichni partneři dodržují Pravidla pro přiřazování GTIN a tuto činnost provádějí správně, celkové náklady podél dodavatelského řetězce jsou minimalizovány.

GTIN, Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky, je standardní numerická struktura využívaná k unikátní identifikaci obchodní položky nebo služby, pro kterou existuje opakovaná potřeba vyhledání předem definovaných kmenových dat a jež může být oceňována, objednávána či fakturována v jakémkoli místě dodavatelského řetězce.

V polovině roku 2016 organizace GS1 vydala upravenou verzi normativů se záměrem celkového zjednodušení a dosažení větší přehlednosti a srozumitelnosti pro uživatele. Pravidla nejsou nová, ale představují přehlednější celek uspořádaný v deseti kapitolách, doplněný přesnými definicemi omezujícími možná nedorozumění a dezinterpretace.

Inovovaná verze primárně řeší klasickou otázku: Kdy je nutné přiřadit nový GTIN?, a v rámci zjednodušení se dále nezabývá různými variantami a možnostmi stavů, kdy lze ponechat stávající identifikaci beze změny.

Nové definice

Zcela nové je uvedení definic, které doplňují používanou terminologii. Jde o jednoduchou, avšak – pro správné pochopení přiřazování GTIN – velmi podstatnou změnu. Uvedena je jak u většiny kapitol, tak i v samém úvodu, a to vysvětlením dvou základních pojmů: Nový produkt a Změněný produkt.

Nový produkt doposud na trhu neexistuje, představuje novou položku v aktuální nabídce výrobce. Jedná se o nový přírůstek v portfoliu nabízeného zboží. Přiřazení nového GTIN novému produktu, aby byl jednoznačně odlišitelný od již existujících položek na trhu, je základním pravidlem. Změněný produkt souvisí s plánovanou výměnou, kdy dosavadní produkt podle rozhodnutí vlastníka již nebude na trhu po dokončení obměny dále existovat.


Zdroj: GS1

Pravidla pro přiřazování GTIN určují, jaká změna vlastností produktu jednoznačně vede k požadavku přiřazení nového GTIN. Současně je uvedena nápověda pro snazší posouzení situace, která se týká GTIN změněného produktu. Je-li uváděn na trh změněný produkt, emitent musí přiřadit nový GTIN, pokud se změna váže alespoň k jedné z následujících zásad:

 • Zákazník či obchodní partner musí být schopen odlišit změněný produkt od dosud platné varianty.
 • Existuje legislativní povinnost odlišení pozměněného produktu ve vztahu k zákazníkovi či obchodnímu partnerovi.
 • Změna produktu bude mít podstatný dopad na dodavatelský řetězec (např.: jak je produkt dopravován, skladován, přijímán na sklad aj.).

Pravidla pro přiřazování GTIN také určují (a s využitím příznačných ikon graficky znázorňují), na jakou část hierarchie balení se daná produktová změna vztahuje.

Pozor na lokální nebo sektorovou legislativu!

Explicitně je deklarováno právo emitenta (tj. smluvního partnera GS1 Czech Republic) na přidělení nového GTIN položce i v případech, kdy to pravidla přímo nevyžadují.

Pravidla také výslovně upozorňují na možnost existence lokální či sektorové legislativy, která může být velmi striktní, a tudíž může vyžadovat dodatečná omezení. Dobrým příkladem takové úpravy je zákaz opětovného využívání již jednou přiděleného GTIN v sektoru zdravotnictví.

Jednotlivé kapitoly dokumentu pro přiřazování GTIN se týkají níže uvedených oblastí, doplněných vždy o sestavu reálných scénářů, tj. konkrétních příkladů z praxe:

 1. Zavedení nového produktu
 2. Deklarované složení a funkčnost
 3. Deklarovaný čistý netto obsah
 4. Změna rozměrů či hrubé hmotnosti
 5. Přidání/odebrání certifikační značky
 6. Hlavní obchodní značka
 7. Specifické období nebo reklamní produkt
 8. Množství položek v obalu
 9. Předem definovaný sortiment
 10. Cena uvedená na obalu

Specifické oblasti: subdodavatelé a čerstvé potraviny


Zdroj: GS1

Pravidla pro přiřazování GTIN jsou ve své další části doplněna o specifické oblasti, konkrétně o dodavatele surovin a o sektor čerstvých potravin. Zde již nejsou dělena do kapitol; přiřazování nových GTIN autoři představují na konkrétních příkladech, obchodních scénářích.

Samostatná část pravidel je věnována zdravotnickému sektoru. Tato oblast je proti původní verzi ponechána beze změny. Je realizována formou detailního průvodce, jehož poslední aktualizace proběhla v období 12/2015. Materiál je tedy dostatečně čerstvý, velmi názorný a přehledný.

Přiřazení globálně unikátní identifikace obchodním položkám je rozhodujícím momentem pro zajištění akceschopnosti, funkčnosti a efektivity celého dodavatelského řetězce.

Podpora uživatelům Systému GS1

A jaká je související podpora pro širokou škálu uživatelů Systému GS1? Nová Pravidla pro přiřazování GTIN doplňuje praktický srozumitelný nástroj pro usnadnění rozhodování, kdy přidělit unikátní identifikaci GTIN – tzv. Decision-Support Tool. GS1 Czech Republic nabízí školení, profesionální prezentace na uvedené téma s následnou praktickou diskusí a zodpovězením často pokládaných otázek (viz www.gs1akademie.cz). Kompletní pravidla jsou dostupná na webových stránkách GS1 Czech Republic, kde budou v co nejkratší době přeložena do českého jazyka. Další formou podpory jsou krátké konzultace na konkrétní témata podle požadavků, dotazů uživatelů.

Více Nová Pravidla pro přiřazování GTIN

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.