Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Česko-Slovenská Iniciativa ECR završuje pod patronací GS1 Czech Republic další velmi úspěšný rok. Model řízení prostřednictvím pracovních skupin a řízených projektů ve spolupráci s dalšími partnery, především vysokými školami a univerzitami, se osvědčil.

Aktivity pracovních skupin EDI

I v letošním roce pokračovaly ve spolupráci s GS1 Czech Republic práce na revizi technických a potvrzovacích zpráv APERAK a COMDIS. Pozornost je trvale věnována problematice efektivity sdílení kmenových dat a souvisejících procesů – zalistování a vylistování výrobků v návaznosti na projekt certifikovaného e-katalogu GDSN. 

Benchmarking a OSA

Zdroj: GS1 CR

Probíhá pravidelný sběr a vyhodnocení čtyř hlavních KPI (Key Performance Indicators, klíčové ukazatele výkonnosti): servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. Hlavní aktivitou pro letošní rok je projekt OSA Barometr. Při jeho přípravě se jeho řešitelé inspirovali zkušenostmi kolegů z dalších zemí, jako jsou Francie, Itálie či Španělsko. Cílem projektu je získat referenční hodnoty dostupnosti zboží přes celý moderní trh ve sledovaných kategoriích, a to neutrálním způsobem. Do monitoringu, který probíhá ve třech měsíčních cyklech v 50 prodejnách (supermarketech a hypermarketech Billa, Albert, Globus, Kaufland, Tesco) v celé ČR, bylo vybráno zhruba 200 nejprodávanějších výrobků ve 20 kategoriích. Konečné výsledky a vyhodnocení projektu budou k dispozici začátkem prosince 2018. V příštím roce bude projekt pokračovat vyhodnocením výsledků projektu a diskusemi se zapojenými obchodníky o následných opatřeních a řešeních pro zlepšení.

Digital Retail Transformation

Po sérii úspěšných společných workshopů byly ve spolupráci se společností Ernst & Young zahájeny práce na následujících projektech. Projekt Digitální účtenka: první fáze projektu je plánována do konce roku 2018 v podobě studie proveditelnosti.

Jde o posouzení možností zrovnoprávnění účtenky v čistě elektronické podobě jako plnohodnotné náhrady papírového pokladního dokladu. Současně s tímto probíhá průzkum využívání digitální účtenky v dalších zemích v Evropě a po světě. Další fáze projektu je předpokládaná na začátek roku 2019 v podobě série společných workshopů s obchodníky, dodavateli a zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Cílem bude definovat celkový ekosystém pro digitální účtenku a návrh procesních a datových standardů pro efektivní využití digitální účtenky jak na straně obchodníků, tak i nakupujících.

Druhý projekt se soustředí na návrh zlepšení vybraného B2B procesu, ve kterém by lepší výměna dat mezi retailerem a dodavatelem významně přispěla ke zvýšení jeho efektivity a optimalizaci. Prvním krokem bude analýza současného stavu.

Projekty a programy ECR

Food waste 

Společný projekt s Vysokou školou ekonomickou se dostal do další fáze. Aktuálně probíhají společné schůzky se zástupci obchodníků a vyhodnocování poskytnutých dat. Současně probíhá posouzení náročnosti a celkové efektivity modelu redistribuce, tzn. darování potravin. V následující fázi projektu se společně soustředíme na problematiku předcházení vzniku potravinového odpadu. V souvislosti s tématy cirkulární ekonomiky se budeme rovněž zabývat problematikou efektivity opětovného využití potravinového odpadu.

Lean & Green

Zdroj: GS1 CR

Společnost Unilever úspěšně dokončila přípravu Akčního plánu pro snížení CO2 a po auditu tohoto plánu odborníky z katedry logistiky VŠE Praha získá jako první ocenění Lean & Green Awards. Pro příští rok připravujeme s podporou ambasadorů programu Lean & Green, společností Unilever a CHEP a dalších partnerů Lean & Green On-the-Spot Event. Uskuteční se v prostorách logistického distribučního centra a umožní získat celkový pohled na problematiku. V současné době oslovujeme obchodníky pro zajištění podpory této aktivity. Více podrobností na stránkách www.lean-green.cz.

Informace z ECR Community 

ECR Community rozšiřuje spolupráci s dalšími partnery jak v Evropě, tak po světě. Zintenzivňuje se spolupráce s ECR China, ECR Brazilie, ECR Asia-Pacific i Trading Partners Platform v Austrálii. Dalším členem ECR Community se stala organizace ECR Kazachstán a připravuje se vstup ECR Mexiko a ECR Kolumbie.

V červnu se v Londýně uskutečnila soutěž ECR Community Retail Loss Challenge. Z přihlášených 200 zajímavých řešení bylo porotou vybráno do užší nominace 20 nejlepších řešení a z nich pět finalistů, kteří budou moci v následujícím období realizovat svá řešení ve spolupráci s pěti obchodníky: Ahold-Delhaize, ASDA, Lidl, John Lewis a Tesco Stores. V říjnu se s podporou společnosti SONAE uskutečnilo v prostorách GS1/ECR Portugal další setkání expertů ECR Community Sell More, Waste Less, na kterém byla vyhlášena soutěž ECR Community Retail Food Waste Prevention Challenge.

Soutěž, kterou zaštiťuje EuroCommerce, je otevřena start-upům a dalším společnostem s inovativními nápady a řešeními, které podporují snižování potravinového odpadu. V průběhu listopadu se uskutečnil webinář k publikované studii k problematice ztrát, které vznikají při zavádění technologií self-scanning (Scan & Go aj.). Diskutujeme s obchodníky v ČR a SR možnost zapojení se do evropské studie Retail Crime, jejímž cílem je zmapovat problematiku ztrát v maloobchodě, především způsobených krádežemi. Studii připravují odborníci z Univerzity v Miláně a bude zahrnovat data z těchto evropských zemí: Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.