Z činnosti Česko-Slovenské iniciativy ECR

Pro období let 2017–2018 byl vedením iniciativy odsouhlasen plán hlavních aktivit soustředěných do činnosti pracovních skupin a realizovaných společných programů a projektů.

Činnost pracovních skupin

Benchmarking a OSA

Skupina dodavatelů pokračuje ve sdílení hlavních KPI (Key Performance Indicators, klíčové ukazatele výkonnosti): servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. V uplynulém období se uskutečnilo několik společných tématických setkání, jedno z nich bylo věnováno sdílení zkušeností s procesem forecastingu. Na dalším proběhla diskuse se zástupcem řetězce Globus k procesu společného plánování. Projekty pro sdílený merchandising a tzv. OSA Barometr za účelem vytvoření referenční báze k měření úrovně dostupnosti zboží byly připraveny k realizaci; jejich spuštění se očekává začátkem roku 2018.

EDI

V rámci aktivit pracovní skupiny EDI byl realizován průzkum využívání elektronické komunikace prostřednictvím EDI. Výsledky tohoto průzkumu jsou uvedeny v samostatném článku Standardní EDI pohledem uživatelů.

Digital & Omnichannel Retail

logo ECRVe spolupráci se společností Ernest & Young se uskutečnilo pracovní setkání, na jehož základě byly určeny tři hlavní oblasti pro další společné aktivity. Projekt je otevřen i dalším zástupcům obchodníků a dodavatelů, kteří se mohou zapojit do těchto aktivit:

  • Nová zákaznická zkušenost v tzv. omnichannel ekosystému a vyhodnocení potenciálních dopadů v kamenných prodejnách – Digitální technologie v prostředí omnichannel retailu / podpora nové nákupní zkušenosti. (Jakým způsobem mohou digitální technologie podpořit novou zákaznickou zkušenost v omnichannel ekosystému)
  • Digitální účtenka

Programy a projekty ECR 

Food Waste – plýtvání potravinami

ECR ve spolupráci s VŠE Praha realizuje projekt zaměřený na celkovou analýzu dodavatelského řetězce, prevenci vzniku potravinového odpadu a efektivitu modelů redistribuce s ohledem na nově platnou legislativu. Dne 30. 11. 2017 se uskutečnil workshop evropské pracovní skupiny ECR Community Shrink & On-Shelf-Availability, na kterém byl představen projekt Food Waste Collaboration Maturity Model. Jeden z příspěvků na workshopu byl věnován využití datového nosiče GS1 DataBar pro zvýšení efektivity prodeje produktů s blížícím se vypršením data minimální trvanlivosti a snížení množství potravinového odpadu.

Collaborative Promo Management

V polovině října proběhl workshop v centrále společnosti AHOLD, na kterém se diskutovalo o možnostech a příležitostech ke spolupráci s cílem zvýšit efektivitu promocí a přesnost plánování poptávky. Mezi klíčové výstupy diskuse a jako základ pro pilotní projekty v roce 2018 patří role tzv. implanta sdílení dat a spolupráce v dodavatelském řetězci. Pozornost bude dále s ohledem na snížení rizik vzniku potravinového odpadu soustředěna na společné aktivity v sektoru čerstvého sortimentu.

Lean & GreenNejvýznamnější evropský program pro udržitelnou logistiku byl spuštěn. Probíhá příprava pilotních projektů ve spolupráci s vysokými školami – VŠE Praha, VŠLG v Přerově, Dopravní fakultou Univerzity Pardubice a Vysokou školou Škoda Auto. Aktuální informace najdete na webu www.lean-green.cz.

Setkání u kulatého stolu k tématům budoucnosti městské logistiky

Zdroj: GS1 CR

Dne 17. října 2017 proběhlo v prostorách velvyslanectví Nizozemského království v Praze setkání u kulatého stolu k problematice budoucnosti městské logistiky pod záštitou Česko-Slovenské iniciativy ECR a Nizozemsko-české obchodní komory. Nico Anten, ředitel organizace Connekt, která je koordinátorem projektu Green Deal Zero Emission City Logistics, se podělil o zkušenosti s rozvojem projektu v Nizozemsku a představil možnosti implementace některých prvků v českém prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu a zúčastněných stran je snížení produkce škodlivých emisí (CO2, NOx a pevných částic) v rámci tzv. city logistiky na nejnižší možnou úroveň do roku 2025 a následně až na nulu. Projekt v Nizozemsku sdružuje různé zájmové skupiny, jako jsou ministerstva, zastupitelstva měst, dopravci, výrobci dopravních prostředků, obchodníci, výrobci a dodavatelé využívající dopravu pro své podnikání. Společným postupem a nalezením kompromisů je možné účinně řídit budoucnost city logistiky a snižovat škodlivé emise v centrech našich měst.

Panelová diskuse k udržitelné logistice a programu Lean & Green

Zdroj: GS1 CR

Ve středu 18. 10. 2017 proběhla v Praze v kongresovém centru České národní banky logistická konference LOG-IN. V rámci této konference se uskutečnila hodinová panelová diskuse na téma udržitelné logistiky. Diskusi moderoval Tomáš Martoch, manažer pro ECR. Jedním z diskutujících byl výše zmíněný Nico Anten ze společnosti Connekt. Představil program Lean & Green, který začal před téměř 10 lety implementovat v Nizozemsku, a nabídl účastníkům zapojení do programu, jenž byl nedávno spuštěn i v České republice. Cílem programu Lean & Green je komunikace problematiky snižování emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, zároveň je společnou platformou pro sdílení zkušeností a nejlepších postupů a poskytuje možnost spolupráce zapojených subjektů ve společných projektech.

Informace z ECR Community

Během podzimu úspěšně proběhla série webinářů zaměřená na řízení kategorií v prostředí Omnichannel. V řízení ECR Community došlo k organizačním změnám, v jejichž rámci byl Tomáš Martoch jmenován spolupředsedajícím ECR Community.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.