Z valné hromady GS1 2017

Místem konání letošní valné hromady GS1 byl tentokrát v tradičním květnovém termínu Londýn. Účastnilo se jí téměř 90 delegátů z více než 80 členských organizací GS1 a řada významných hostů. Logo valné hromady LONDON IS ON symbolicky odkazovalo na propojení standardizace s mobilními a informačními technologiemi ve prospěch inovací.

Keith Jones, vedoucí chirurg nemocnice v DerbyKeith Jones, vedoucí chirurg nemocnice v Derby
Zdroj: GS1 CR

První den doprovodného programu valné hromady byl propojen s národní konferencí, která byla do setkání zařazena u příležitosti 40. výročí existence GS1 UK. Tématem konference byla podpora transformace dvou klíčových odvětví, která jsou ve Velké Británii lídry v implementaci Systému GS1, a to maloobchodu a zdravotnictví. Konference, které se účastnilo téměř 400 vrcholných manažerů průmyslu, byla rozdělena do několika tematických okruhů. První z nich se zabýval zdravotnictvím. Hostitelská národní organizace GS1 UK má bohaté zkušenosti s velmi úspěšným projektem zavádění standardů GS1 do nemocnic, které jsou součástí Národní zdravotnické služby (NHS).

Na valné hromadě se účastníci mohli seznámit s praktickými zkušenostmi z implementace standardů ve fakultní nemocnici v Derby. Ta má za sebou dva roky fungování projektu Scan4Safety, jehož cílem bylo zavedení automatické identifikace a sběru dat na tamním chirurgickém oddělení. Prezentovaná fakta pak bylo možno si na vlastní oči „ověřit“ při referenční návštěvě nemocnice.

Vize z roku 2025

Dalším velmi zajímavým tématem byly budoucí trendy a inovace v maloobchodu a chování zákazníka. Společnost PA Consulting zabývající se poradenstvím, novými technologiemi a inovacemi v širokém spektru průmyslových odvětví umožnila delegátům valné hromady „účastnit“ se panelové diskuse v roce 2025. Jednotliví panelisté představili svět, kde veškeré aplikace, platformy a data jsou dostupná v cloudu, průmysl je zcela robotizován, standardizace je na vysoké úrovni, veškeré procesy jsou optimalizovány a založeny na vzájemné důvěře, umělá inteligence se stará o zajištění našich potřeb a služby pro jednotlivce jsou samozřejmě zcela personifikovány. Fikce, nebo skutečnost? Pravda bude někde uprostřed a trendy je nutné sledovat. V každém případě je vždy velmi motivující mít možnost se na budoucnost podívat s trochou nadsázky nebo z jiného úhlu pohledu, než jsme zvyklí.

Vystoupení britské princezny Anny

Gary Lynch, CEO GS1 UK, James Spittle, předseda správní rady GS1 UK, a Její
královská Výsost princezna Anna při předávání plakety k 40. výročí založení GS1 UKGary Lynch, CEO GS1 UK, James Spittle, předseda správní rady GS1 UK, a Její královská Výsost princezna Anna při předávání plakety k 40. výročí založení GS1 UK
Zdroj: GS1 CR

V závěru prvního pracovního dne valné hromady GS1 poctila účastníky zasedání svou přítomností a krátkým projevem Její královská Výsost britská princezna Anna. Její královská Výsost je známa svým dlouholetým působením v logistice a charitativních projektech. Z tohoto důvodu přispěla svým proslovem do bloku věnovaného humanitární logistice. Její vystoupení bylo velmi inspirujícím zážitkem pro všechny zúčastněné.

Následující den valné hromady se již nesl v duchu příspěvků velkých nadnárodních společností, které se podílejí na činnosti a strategickém směrování GS1 prostřednictvím své účasti v globální správní radě. Svůj příspěvek v této části programu přednesla Fiona Kendrick, CEO společnosti Nestlé UK & Ireland. Hovořila o budoucnosti potravinářského průmyslu a o tom, že velké značky se nemusí bát budoucnosti, pokud se dokáží vypořádat se stále rostoucími individuálními potřebami spotřebitelů. Zdůraznila však, že to je pro globální hráče opravdu velká výzva.

Alibaba: 55 milionu nákupů denně

Dalšími zajímavými řečníky byli Dave Lewis, výkonný ředitel společnosti Tesco, a Terry von Bibra, generální manažer společnosti Alibaba pro Evropu. Zajímavé bylo sledovat, že oba pánové, byť zastupují obchodní společnosti zcela rozdílného charakteru, mají velmi podobné přístupy k tomu, co je potřeba spotřebiteli nabídnout, aby byl spokojen a zůstal svému obchodníkovi loajální.

Terry von Bibra z největší světové maloobchodní společnosti AlibabaTerry von Bibra z největší světové maloobchodní společnosti Alibaba
Zdroj: GS1 CR

Zatímco Tesco se chce dále posunout od „fungujících obchodů k fungujícím službám zákazníkům“, společnost Alibaba, která je dnes primárně zaměřena na poskytování služeb pro obchodní partnery a jejich zákazníky (B2B i B2C), hodlá rozšířit svoje portfolio i o služby, které lze označit jako C2B.

Prezentace společnosti Alibaba přinesla velmi zajímavá čísla, která jasně ukazují na obrovský potenciál čínského trhu i na jeho specifika. Terry von Bibra upozornil na obrovský růst spotřeby v Číně. Odhaduje se, že pouhý nárůst spotřeby v letech 2017 až 2020 bude srovnatelný s celkovou hodnotou spotřeby ve Velké Británii. Čínská společnost bohatne a doslova prahne po nákupu spotřebního zboží a elektroniky. Přitom nemá prakticky žádné konzervativní návyky, pokud jde o způsob nakupování. Využívání mobilních technologií a různých nákupních kanálů je přijímáno zcela spontánně a v masovém měřítku. Počet uživatelů internetu v Číně překročil hranici 730 milionů, což zhruba odpovídá celkové populaci Evropy a dvojnásobku populace v USA. Alibaba má dnes více než 10 milionů aktivních prodejců a 443 milionů zákazníků, denně zprostředkuje více než 55 milionů nákupů! Přitom 82 % těchto nákupů je realizováno přes mobilní telefony.

Na podporu globálních řešení

Mike McNamaraMike McNamara
Zdroj: GS1 CR

V hlavní části valné hromady byl schválen plán činnosti a rozpočet na rok 2017. Proběhla volba nových členů správní rady, volba předsedy a dvou místopředsedů správní rady. Staronovým předsedou byl zvolen opět Mike McNamara, výkonný ředitel Target Corporation, místopředsedy byli zvoleni Julio Nemeth za společnosti Procter & Gamble a Kathryn Wengel ze společnosti Johnson & Johnson.

Na pořadu valné hromady bylo samozřejmě také hlasování o významných strategických rozhodnutích, která ovlivní další rozvoj globální organizace GS1 na řadu let dopředu. Valné hromadě byl předložen ke schválení nejvýznamnější dlouhodobý projekt posledních dvou let, tzv. Big Picture. Jeho cílem je zavedení služeb s přidanou hodnotou, nabídka globálně řízených služeb a řešení, která budou vytvářena a spravována globálně, ale nabízena prostřednictvím národních organizací GS1.

Od této strategie si centrála GS1 slibuje větší důraz na unifikaci řešení a snazší implementaci pro uživatele Systému GS1 i pro jednotlivé národní organizace. Ty by mohly být v budoucnu při „prodeji“ skutečně globálních řešení ve výhodnější pozici, než je tomu nyní, kdy se snaží nabízet globálním hráčům vlastní, lokální řešení. Pokud uspějí, globální uživatel často chce takové řešení používat i v dalších zemích svého působení a národní organizace se mnohdy dostávají do konkurenčního střetu s jiným řešením GS1, které je sice také standardní, ale samozřejmě se liší minimálně svým obchodním modelem.

Pro účely tvorby a správy globálních řešení bude vytvořena servisní organizace přímo řízená centrálou GS1. Nabízená řešení nebudou nutně nově vyvíjena, spíše bude centrála přebírat nejúspěšnější národní projekty a ty dále šířit jako globální.

GS1 Cloud: nová datová strategie schválena

Dále valná hromada odsouhlasila základní rysy nové datové strategie (GS1 Cloud). Nově připravované cloudové řešení bude sbírat data o produktech ze všech zdrojových databází GS1, tedy nejenom z GDSN, ale také z lokálních nebo regionálních katalogů národních organizací. Pro posílení tohoto záměru byla odsouhlasena změna podmínek pro přidělování GTIN. Nejpozději od roku 2018 budou upraveny podmínky registrace do Systému GS1, kdy národní organizace budou sbírat minimální množství kmenových dat již při přidělení nového GTIN, resp. uživatelé budou povinni vkládat sedm atributů ke každé nově identifikované položce. Zároveň GS1 povede rozsáhlou kampaň směrem ke všem uživatelům, aby pokud nejsou uživateli datové synchronizace, zveřejnili v GS1 Cloudu alespoň odsouhlasené minimum dat.

Globální e-commerce vyžaduje plošné ověřování pravosti identifikačních čísel GS1

Toto strategické rozhodnutí a následné spuštění GS1 Cloudu by mělo především pokrýt zásadní požadavek globálních e-obchodníků na plošné ověřování pravosti identifikačních čísel GS1 a dostupnost základní sady kmenových dat. Zároveň by prostřednictvím cloudu měla být data snáze dostupná pro využití v nejrůznějších mobilních aplikacích. V neposlední řadě by využívání globální klasifikace mělo usnadnit vyhledávání produktů podle atributů.

Valné hromadě byl předložen aktuální stav počtu dat v jednotlivých zdrojových databázích GS1. Ten naznačuje, že do cloudu by mohlo být ve velmi krátké době předáno až více než 50 milionů GTIN, z toho v GDSN je uloženo 10 milionů položek, dalších 30 milionů je k dispozici v databázi GEPIR. Zbytek dat je v národních databázích členských organizací GS1.

Valná hromada rozhodla, že bude nutno odložit hlasování o technických a finančních aspektech tohoto strategického projektu. Centrála byla pověřena zpracováním dalších podkladů, na jejichž základě mimořádná valná hromada rozhodne o dalším postupu. Hlasování bude probíhat elektronicky pravděpodobně již v srpnu letošního roku.

O autorce – Pavla Cihlářová

avatar: Pavla Cihlářová

ředitelka, GS1 Czech Republic

Je členem regionálního výboru GS1 in Europe, kde se podílí na koordinaci evropských pracovních skupin a projektů. Pod jejím vedením byl mimo jiné zahájen projekt datové synchronizace i užší spolupráce s technologickými i odbornými institucemi.