Aktivity pracovní skupiny ECR Benchmarking a OSA

Pracovní skupina ECR pro benchmarking (srovnávací analýza vybraných ukazatelů výkonu organizace) byla vytvořena již v roce 2011 se záměrem společně se soustředit na stanovování, měření a hodnocení výkonnosti a procesů v dodavatelském řetězci na bázi společně definovaných ukazatelů (KPI – Key Performance Indicator).

Ukázka analýzy servisní úrovněUkázka analýzy servisní úrovně

Cílem společností je využívat benchmarking k identifikování možných příležitostí formou porovnávání a „učení se od nejlepších“. Společnosti využívají výsledků k zefektivňování svých procesů a zlepšování parametrů svých produktů na základě požadavků zákazníků a srovnávání se s nejlepšími. V současné době jsou sledovány a vyhodnocovány tyto KPI:

  • Servisní úroveň
  • Včasnost dodávek
  • Přesnost fakturace
  • Přesnost předpovědi poptávky

KPI – Key Performance Indicator Klíčový indikátor, hodnotící ukazatel podstatný pro sledování a hodnocení výkonnosti nebo efektivity procesu/podniku.

OSA – dostupnost zboží na regále

Zvyšování dostupnosti zboží na prodejní plošeZvyšování dostupnosti zboží na prodejní ploše

On Shelf Availability (OSA), v překladu dostupnost zboží na regále, je významným parametrem maloobchodního prodeje zboží. Vyjadřuje míru disponibility zboží či daného produktu zákazníkům v místě prodeje. Lze ji definovat jako dostatečnou zásobu zboží na regále ve stavu schopném prodeje, v místě, kde ho zákazník očekává. Sledování OSA v praxi zahrnuje kromě mapování samotné dostupnosti také analýzu tzv. root causes, tj. příčin zjištěné nedostupnosti zboží. OSA je jedním z nejvýznamnějších trendů moderního přístupu ke spolupráci v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Jedná se o typickou oblast vyžadující vzájemnou spolupráci obchodníka s distributorem a výrobcem. Správně nastavené procesy a vzájemná důvěra spolupracujících subjektů přináší trvalé snížení chybovosti, přehlednost, zlepšení vzájemné komunikace, úspory a spokojené zákazníky, o něž každý článek řetězce usiluje především.


Zdroj: GS1 CR

Pracovní skupina pro OSA byla vytvořena v roce 2013. V loňském roce byly aktivity skupiny sloučeny do společné pracovní skupiny pro benchmarking a OSA. Pro oblast OSA je v současné době připravováno několik společných projektů. Jeden z projektů se zaměřuje na sdílený merchandising – cílem je tedy ověřit v rámci testu v dohodnuté části obchodní sítě reálný dopad posílených kapacit pro doplňování zboží na výši tržeb a spokojenosti zákazníka. Další připravovaný projekt vychází ze zkušeností iniciativ ECR v Itálii, Francii a Velké Británii a umožní vytvořit společnou referenční bázi pro OSA (dohodnuté kategorie výrobků, prodejní formáty a řetězce) ideálně v rámci celé obchodní sítě, a to včetně promocí a druhotných vystavení.

BRIEF INTERVIEW: Dana Březinová, vedoucí pracovní skupiny ECR OSA & Benchmarking; Customer service manager, Nestlé Česko

Vedete pracovní skupinu ECR pro oblast OSA & Benchmarking již déle než rok. Jak hodnotíte činnost pracovní skupiny v uplynulém období?

Mám radost, že se podařilo navázat na předchozí aktivity pracovní skupiny a že se daří sběr domluvených KPI. Sesbíraná data pomáhají jednotlivým členům lépe identifikovat potenciál pro další zlepšení. Zároveň vnímám, že v naší práci nejde pouze o KPI. Postupně se daří využívat tuto skupinu jako platformu pro diskusi i o jiných tématech, která její členy zajímají.

Fenoménem českého retailového trhu jsou promoční aktivity a mimořádné objemy zboží prodaného v akcích. Nakolik se pracovní skupina tématy promoce a předpovědi poptávky zabývá?

Právě naše poslední setkání bylo zaměřeno na předpověď poptávky. Bylo pro všechny velmi zajímavé slyšet, jak postupují kolegové v jiných společnostech. Je zřejmé, že toto téma je jedno z těch klíčových. Jako další posun v této oblasti vidím hlubší spolupráci se zákazníky.

Na jaké oblasti a témata se plánujete soustředit v dalším období?

Využít toho, na co je skupina primárně zaměřena, to je benchmarking, a nabídnout propojení s ostatními pracovními skupinami. Zjednodušeně soustředit sběr dat na jedno místo. OSA je další velmi diskutované téma, tj. dotáhnout projekty, které se aktuálně rýsují. V neposlední řadě více propojit naše aktivity se zákazníky a zároveň nabídnout tuto platformu i firmám, které dosud nejsou členy, ale mají zájem se k některým tématům připojit.

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.