Pilotní projekt fTRACE odstartoval

Šance pro sledovatelnost! Platforma fTRACE, která byla prvně avizována v našem periodiku již před rokem, dostává konkrétní podobu. K původním iniciátorům této aktivity, tj. partnerům METRO Group a GS1 Germany, se na německém trhu přidali další důležití hráči (významní obchodníci Edeka, Kaufland, Lidl a Transgourmet). Počet zařazených GTIN ze sektorů masa a produkce z ryb, tedy konkrétních položek v databázi fTRACE, přesáhl počet 40 000. Dodavatelů zapojených do projektu bylo v době uzávěrky časopisu 280 a pocházeli celkem z 20 zemí.

 

fTRACE je neutrální multioborová platforma, vyvinutá GS1 Germany, využívající standardy GS1 a umožňující rychlé dosažení ověřených informací nejen pro oblast B2B, ale i pro koncového zákazníka. Představuje praktický informační systém řešící celou řadu povinných legislativních požadavků, přístupný pro všechny účastníky logistického řetězce.

Německý trh ověřil možnosti fTRACE

První období skutečného provozu ověřilo v rámci německého trhu funkčnost, praktičnost a vhodnost tohoto řešení sledovatelnosti s významnou přidanou hodnotou pro koncového zákazníka. Platforma fTRACE se neustále vyvíjí a je plánováno její rychlé rozšíření o další oblasti rychloobrátkového zboží, jako jsou čerstvé potraviny a mlékárenské a tabákové produkty.  

Řešení evropských legislativních požadavků  

fTRACE v současné době v první řadě pokrývá legislativní požadavky mnoha direktiv Evropské komise, které již není možné ignorovat či obcházet. Uveďme na tomto místě například požadavky na sledovatelnost rybích produktů: 1224/2009  a 404/2011, potravin a krmiv pro zvířata: 178/2002, potravin živočišného původu: 931/2011, pravidla řešící způsob značení potravin: 1169/2011 a další, nověji vydaná či připravovaná opatření např. v sektoru tabákového průmyslu.  

Mobilní aplikace PROtrace: zákazník získává přehled

Velmi důležitou přidanou hodnotou platformy fTRACE jsou široké možnosti v oblasti B2C. Každý zákazník má možnost využívat škálu přesných a důvěryhodných informací o původu konkrétní zakoupené položky i marketingových informací často doplněných o doporučené postupy kulinářských úprav, názorná videa apod.  

Zdroj: GS1

Jedinou podmínkou je zadání tzv. fTRACE kódu, který představuje unikátní a vždy povinnou kombinaci GTIN a čísla šarže/partie dané položky. Jedná se o sekvenci standardů GS1 AI, GS1 aplikačních identifikátorů, AI (01) a AI (10). Zadání může zákazník uskutečnit prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony, která je dostupná na stránkách fTRACE.  
Vizuálně odlišná verze německé centrály METRO Group, která však funguje naprosto shodně, je na trh uvedena pod názvem PROtrace. Aplikace pro chytré telefony využívá jejich schopnosti snímat obsah vybraných moderních datových nosičů uvedených na obalech. Výstupem rychlého procesu dekódování obsahu GS1 DataBar Expanded, GS1 DataMatrix či QR Code je propojení na webové stránky výrobce přímo k informacím o konkrétní položce. Zákazník též může kód fTRACE zadat ručně přímo na webových stránkách fTRACE.  

Iniciativa MAKRO C&C  

V České republice logicky převzalo tuto iniciativu MAKRO C&C. Informovalo své dodavatele rybích a masných produktů o záměru využívat do budoucna službu fTRACE a ve spolupráci s GS1 Czech Republic, která figuruje jako technická a organizační podpora akce, připravilo se svým významným dodavatelem příslušného sortimentu, firmou HOPI, pilotní projekt. Tento projekt byl odstartován začátkem května s cílem prověření všech aspektů platformy, zejména její srozumitelnosti a plynulosti spolupráce všech partnerů.  

Pilot od května. Jaké nosiče?

Systém pro sledování potravin na bázi standardů GS1 spotřebitelům zajistí ověřené informace o původu výrobku.
Zdroj: GS1

Pilotní projekt navázal na předcházející vstupní prezentaci speciálně připraveného školení, jehož cílem bylo základní seznámení s parametry platformy fTRACE a se standardy GS1, které platforma využívá. Reálnou se tak vzápětí stala například diskuse o schopnostech dodavatele zahájit identifikaci položek s využitím moderních datových nosičů GS1 DataBar Expanded / Expanded Stacked, vhodnosti jeho technického vybavení, diskutovalo se o správnosti využívání konkrétních standardů  a jejich kompatibilitě se současným informačním systémem dodavatele apod.

Vlastní pilot byl s časovým odstupem zahájen workshopem s důrazem na podrobné představení systému fTRACE doplněného opět širokou diskusí hlavně z oblasti výrobní praxe. V této souvislosti byla například diskutována i problematika více datových nosičů na etiketách. MAKRO C&C definitivně směřuje k zavedení čárových kódů GS1 DataBar Expanded / Expanded Stacked, snímatelných na platebních terminálech. Tyto moderní symboly umožňují vedle kódu fTRACE kódovat i další nezbytné informace například o hmotnosti produktů – jedná-li se o variabilní údaj, o datu minimální trvanlivosti, případně o datu použitelnosti (exspirace). Dočasně bude i nadále využíván čárový kód EAN-13, který je nejčastěji vybaven interní identifikací produktu s jeho hmotností, a to až do doby schopnosti většiny zákazníků MAKRO C&C dekódovat výše zmíněný symbol GS1 DataBar Expanded.  

„Sledovatelnost je schopnost zpětné identifikace vzniku konkrétní položky, její aplikace a místa výskytu v logistickém řetězci.“  (ISO 9001:2000)

Velký důraz byl kladen na vysvětlení a ukázky praktického využívání jednotlivých datových polí aplikace DataEntry Website, jež byla za tím účelem přeložena do českého jazyka. Současně byl vysvětlen a předveden nezbytný postup směřující k zavedení konkrétní položky do systému fTRACE.  

S krátkým časovým odstupem následovala praktická realizace vstupního zadání konkrétních vybraných položek zodpovědnou stranou – dodavatelem. Dále byla ověřena schopnost rychlé kontroly kmenových dat ze strany GS1 Czech Republic včetně případných operativních reakcí ze strany operátora fTRACE – GS1 Germany. Následná práce s DataEntry ověří přesnost  a rychlost zadávání konkrétních šarží daného produktu se všemi povinnými průvodními informacemi, přenos dat formou XML zpráv atd. Bude opakovaně ověřena funkčnost aplikací pro mobilní telefony po zadání příslušného fTRACE kódu a manuální možnost zadání dat přes webové stránky fTRACE.

První krok uskutečněn

Za předpokladu kladného vyhodnocení ověřovací pilotní fáze přikročí MAKRO C&C k zapojování jednotlivých dodavatelů zmíněných sektorů. Proběhne jejich podrobné proškolení ze strany GS1 Czech Republic a následně dojde k postupnému uvádění konkrétních položek do systému fTRACE.

Zahájení práce s fTRACE přinese pro zavedené produkty vysokou míru transparentnosti a naplnění legislativních požadavků včetně možnosti jejich reálné sledovatelnosti. Pro zákazníka se fTRACE stává zajímavým až po zapojení většího množství položek, kdy možnost ověření dat například o zemi původu suroviny, způsobu a oblastí rybolovu, o stavu produktu (dříve zmrazeno/nezmrazeno) apod. bude běžnou věcí. Očekáváme, že vývoj na českém trhu bude s odstupem pravděpodobně kopírovat trh německý, tj. k transparentnímu standardnímu řešení sledovatelnosti formou fTRACE se přihlásí více obchodníků, kteří určují poměry na tomto relativně malém evropském trhu.

Marta NovákováMAKRO C&C se aktivně podílí na vývoji datové platformy fTRACE na českém trhu. Jedná se o nástroj, díky kterému budeme schopni našim zákazníkům poskytnout maximum informací o původu zboží a zároveň zajistit data potřebná k zabezpečení dohledatelnosti přímo na fakturách nebo dodacích listech. Díky této službě, kterou v současné době nikdo jiný nenabízí, zvyšujeme i hodnotu zboží pro naše zákazníky. V nedávné době jsme oslovili první dodavatele, a to dodavatele sortimentu čerstvého masa a ryb. Aktuálně se připravujeme na rozšíření tohoto požadavku i na další sortiment – ovoce a zelenina, mléčné výrobky, přičemž další kategorie budou následovat.
Marta Nováková, ředitelka oddělení kvality, MAKRO Cash&Carry

Více Pilotní projekt fTRACE odstartoval

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.

Další články seriálu