Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR

Valná hromada a zasedání Prezidia ECR    

Nikolaus Hartig rovněž prezentoval způsob managementu projektů a působení pracovních skupin. Ve svém vystoupení se dále zaměřil na několik aktuálně řešených projektů:

  • zvýšení efektivity dodavatelského řetězce prostřednictvím spolupráce při předpovědích poptávky a sdílení dat – CPFR Light (Continuous Planning Forecasting and Replenishment),  
  • projekt Food Waste dokumentující příčiny a zdroje vzniku potravinového odpadu, který byl realizován vídeňskou univerzitou za podpory všech hlavních obchodníků a
  • projekt spolupráce s univerzitami a vysokými školami v podobě ECR Academic Partnership, který je zaměřen na vyhledávání talentů.

Závěrem zasedání členové Prezidia ECR podpořili činnost pracovních skupin a realizaci projektů, zdůraznili přitom nutnost orientovat se na dosažení dokumentovatelných výsledků (v podobě doporučení, nejlepší praxe, optimálního návrhu procesů atp.).  

Retail Summit – sekce Hodnota v řetězci vztahů  

Díky dlouhodobé spolupráci s organizátorem největší konference zaměřené na maloobchod ve střední Evropě jsme měli opět možnost prezentovat aktivity ECR jejím účastníkům, jejichž počet přesáhl tisíc.

V části vyhrazené případovým studiím vystoupil Nikolaus Hartig a širšímu publiku přiblížil téma ze své prezentace na Prezidiu ECR, když hovořil o hodnotách vytvářených společně v dodavatelském řetězci na základě společného plánování a sdílení dat (CPFR light/VMI). Přednášející popsal konkrétní zkušenosti ze spolupráce obchodních řetězců s dodavateli v Rakousku.  

Dalším bodem byl příspěvek Tomáše Slámy ze společnosti Markant Česko věnovaný hodnotám ukrytým v datech a jejich sdílení. Tomáš Sláma se zaměřil na problematiku produktových dat, jejich kvalitu a sdílení mezi dodavateli a obchodníky prostřednictvím sítě certifikovaných elektronických katalogů GDSN na bázi globálních standardů GS1.

Frank Rehme z German Packaging Institute se soustředil na téma, jak vytvářet přidanou hodnotu v dodavatelském řetězci, a prezentoval rovněž praktické zkušenosti a řešení společnosti CHEP.

Efektivita promocí

Problematika efektivního managementu promocí, jak vyplývá z výsledků analýzy potřeb sektoru, patří mezi hlavní priority a byla odsouhlasena jako jedno z nejdůležitějších témat pro společnou realizaci v roce 2016.

Zdroj: GS1 CR

Česko-Slovenská iniciativa ECR proto v rámci posílení propagace tématu podpořila konferenci Retail in Detail: Efficient Promotions a zajistila vystoupení hlavního řečníka – paní Francoise Acca z ECR Francie.  

Že jde o téma skutečně žhavé, potvrzují prezentované výsledky: na českém trhu se neustále zvyšuje podíl výrobků nakoupených ve slevě, kdy u prodejců potravin a největších supermarketů tento objem představuje až 60 % tržeb. Popsaný rozmach slev má své další stinné a doposud nediskutované stránky – např. otázku nadspotřeby a plýtvání potravinami.

Françoise Acca prezentovala přístup ECR France k problematice promocí. Ve Francii se realizuje v promocích jen 20 % nákupů, ale zodpovědní manažeři jim stále věnují až 80 % svého času. Proto ECR France spustila v roce 2011 aktivitu zaměřenou na změnu krizové situace.  

Prvním krokem bylo uspořádání série společných sezení za účasti zástupců maloobchodních řetězců, velkých dodavatelských společností a zákazníků, kde se diskutovalo nad smyslem promocí. Kulaté stoly vedly ke společné dohodě o tom, že každá promoční aktivita musí mít jasně stanovené cíle a definici toho, co od ní spotřebitelé, obchodník i dodavatel mohou očekávat. Součástí je rovněž dohoda o tom, jak měřit úspěšnost a návratnost promocí.  

Průvodce nejlepší praxí  v Evropě – implementace VMI 

V květnu byl publikován průvodce nejlepší praxí v Evropě při implementaci metod VMI (Vendor-managed Inventory), řízení zásob dodavatelem.

Cílem pro využívání VMI je zvýšení dostupnosti zboží a současně udržení nízkého stavu zásob. Na jeho vzniku se aktivně podílelo dvacet členských organizací GS1 in Europe a evropských iniciativ ECR včetně Česko-Slovenské iniciativy ECR a Technické univerzity v Tallinnu. Celkovou koordinaci zajišťovala GS1 Switzerland. Publikace je k dispozici ke stažení na stránkách www.gs1.ch/ecr.  

Sell More, Lose and Waste Less

V polovině května se v Praze uskutečnilo zasedání evropské pracovní skupiny ECR Shrink and On-shelf Availability, jehož součástí byl odborný workshop pro členy Česko-Slovenské iniciativy ECR s názvem Sell More, Lose and Waste Less. Hlavním řečníkem byl Adrian Beck z Univerzity v Leicesteru, uznávaný odborník na problematiku řešení ztrát v sektoru maloobchodu a FMCG.

Z diskutovaných témat je možné uvést především zkušenosti z implementace nástrojů pro snižování rizika ztrát v maloobchodě. Odhadovaný objem ztrát v maloobchodě představuje zhruba 2 % obratu. Ztráty způsobené plýtváním potravinami podle odhadů dosahují také přibližně 2 %. Hrubý odhad ztrát v rámci celého maloobchodního trhu se tak pohybuje v intervalu 5–10 miliard Kč ročně.  

Podrobnější informace ze zasedání evropské pracovní skupiny a workshopu přineseme v podzimním vydání INFO 859.  

O autorovi – Tomáš Martoch

avatar: Tomáš Martoch

Business Development Senior Manager, Národní koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR, GS1 Czech Republic

Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR, ve které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy.