Akreditovaní partneři aktivnější

Partnerský program představuje – v souladu s celosvětovými vývojovými trendy v oblasti obchodně-technických vztahů – pokročilý stupeň spolupráce mezi nositelem standardů (lokální organizací GS1)  a technickými firmami, které zajišťují komplexní implementaci těchto standardů koncovým uživatelům. Hlavním cílem je soustavná profesionální podpora jednotlivým uživatelům, snižování počtu chybně nastavených projektů a dosažení maximální efektivity včetně korektní přípravy na bezproblémovou akceptaci budoucích vývojových stupňů Systému GS1.

Ambiciózní trend těsné spolupráce si vyžádal postupné změny myšlení a přístupu jednotlivých firem ke společnosti GS1 Czech Republic i k sobě navzájem. Partneři, kteří si jsou v mnoha směrech na trhu konkurenty, museli mít dostatek času k poznání přístupu neutrální organizace, museli se přesvědčit, že hlavním cílem organizátora iniciativy je pomoc a sdílení know-how. Po počáteční několikaleté výukové fázi zaměřené na školení partnerů, vysvětlování působnosti a funkce jednotlivých standardů, sdílení zahraničních zkušeností včetně občasných doporučení změn, případně některých praktických korekcí v terénu, přichází fáze aktivní spolupráce. Každá praktická zkušenost, každý nový kontakt je přínosem. GS1 Czech Republic připravila sérii aktivit, jejichž cílem je dosažení vyšší hladiny praktických zkušeností, zdůraznění kreditu značky Akreditovaný partner a posílení viditelnosti na trhu.  

Akreditovaní partneři na Dni české logistiky  

Letošní aktivity jsou zaměřeny především na oblast logistiky, která všechny partnery do jisté míry spojuje. Již druhý ročník konference Den české logistiky, kde byl podruhé uveden společný stánek akreditovaných partnerů, tentokrát zastoupený firmou ICS, proběhl v režii společnosti Reliant Group v dubnu. Prezentace technických firem byla doplněna o nově vzniklé krátké video na téma Partnerský program, opakované na velkoplošné obrazovce v cyklech.

Akce se konala v rámci celoevropského projektu European Supply Chain Day a představila se na ní řada firem z oblasti dopravy, logistiky a mnoha souvisejících oborů. Konferenci uspořádala Česká logistická asociace a organizačně ji zajištovala společnosti RELIANT. Druhý ročník potvrdil životaschopnost nového projektu, který se pomalu etabluje jako přední  akce tuzemského logistického kalendáře. Z mnoha ohlasů je patrné, že návštěvníci oceňují jeho originální formát.
Namísto obligátních konferenčních prostor akce obsazuje netradiční místa; letos to byl retailový prostor v blízkosti pražského letiště. Dalším pozitivním rysem akce byla účast mnoha studentů, kteří  si na vystoupení jednotlivých řečníků, a hlavně během prohlídek logistických provozů mohli rozšířit své logistické znalosti.  

Stánek AP i výstava

Mezi stánky bezmála čtyřiceti partnerů bylo možné nalézt stánek s prezentací programu Akreditovaných partnerů GS1 Czech Republic. Návštěvníci se mohli dovědět podrobnosti spolupráce standardizační organizace s vybranými technickými firmami, jež má garantovat přesnou implementaci celosvětových standardů GS1 a plynulou akceptaci dalších vývojových stupňů Systému GS1. Jak bylo zmíněno, program AP spolu s pracovníky GS1 Czech Republic tentokrát na stánku propagovali zástupci společnosti ICS Identifikační systémy.

Novinku letošního ročníku, tzv. aktivní prezentaci, GS1 Czech Republic využila pro popularizaci problematiky standardní automatické identifikace a sdílení dat. Mezi stánky byla instalována průřezová výstava, která byla od listopadu do dubna k vidění v Národním technickém muzeu v Praze. Výstava měla slušný ohlas, potěšující byl zájem jak dříve narozených, kteří pamatují dřevní začátky čárových kódů u nás, tak i mladších, hlavně studentů, kteří se zajímali o další směřování standardizace, RFID, EDI apod.  

Akreditovaní partneři v provozu logistického operátora

Téma Výrobní logistika bylo podpořeno návštěvou lokálního logistického providera VPS Logistic v Černíně u Zdic. VPS Logistic se zabývá intenzivním logistickým zajištěním a podporou firem operujících převážně v oblasti automotive situovaných v blízkém okolí. Díky vstřícnému postoji manažerů firmy proběhl velmi aktivní workshop s detailním představením firmy, jejího vývoje, pro-blematiky a zaměření včetně závěrečné prohlídky skladů za provozu.

Podobné akce rozšiřují obzory všech přítomných. Na červen je připravena návštěva skladů balíkového operátora spojená s workshopem na téma B2C logistika. Bude pokračovat prezentace společného stánku v rámci konference Obalko 2016 a jsou plánovány další.
Věříme, že tímto postupem umožníme akreditovaným partnerům další posun a zlepšíme jejich přehled o situaci na domácím trhu.  

Podpora osvědčenou formou  

Současně je dále rozvíjena činnost ne zcela nová, zato stále velmi aktuální. Jedná se o podporu jednotlivých akreditovaných partnerů při jimi organizovaných akcích se zákazníky v terénu. Nejčastějším modelem této spolupráce se stala doplňující prezentace, přednáška GS1 Czech Republic na vybrané téma k nosnému programu akreditovaného partnera. V letošním roce tak byla prezentována Kvalita standardních datových nosičů, a to jako vhodný doplněk k odbornému semináři pořádanému firmou Kodys 28. 4. v Praze. Obdobná podpora byla poskytnuta dne 19. 5. ve spolupráci s firmou EPRIN v krásném prostředí Sporthotelu v Kácově, tentokrát na téma Standardy Systému GS1 v logistice. 

Ohlasy akreditovaných partnerů  „Celý workshop hodnotíme jako přínosný a zajímavý. Teoretická část skládající se z prezentací představujících firmu a její procesy logistiky nám poskytla obecný náhled na danou problematiku. Následná prohlídka skladu samého dala všemu reálný obraz.“  
Pavel Handl, EPRIN

„Akce se nám zamlouvala. Byla zajímavá a na velmi dobré úrovni jak obsahově, tak organizačně. Určitě posloužila k rozšíření povědomí o současném logistickém světě. Podobné workshopy přímo v praxi považujeme za výborný a přínosný nápad a uvítáme obdobné další.“
Stanislav Cepník,  ICS Identifikační systémy

O autorovi – Michal Bílý

avatar: Michal Bílý

zástupce ředitele, GS1 Czech Republic

Zastřešuje oficiální externí aktivity směřující k rozšíření znalostí o Systému GS1 a pečuje o komunikaci mezi uživateli a providery. Také zajišťuje školení a širokou škálu marketingových a obchodních aktivit. Je členem odborné poroty „Obal roku“.